Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods en de Nederlandsche Belijdenis des geloofs. Gode lof en dank, en harer gedachtenis eere ')•

De besluiten der Dordtsche synode van 1574 zijn zeer verschillend beschouwd en betracht.

Een man welke door die vergadering als haar medelid geeerd werd, onteerde zes en dertig jaar later zich zeiven

1) De authentieke notulen met eigenhandige onderteekeningen zijn nog voorhanden in het Oud-Archief der Ned. Herv. Kerk. H. Q.Janssen, Catalogus van het oud synodaal Archief, vermeldt blz. 7 ten onrechte enkel een afschrift. Want het Archief zelve bevat ook de door Prof. Rutgers ontdekte acta in originali, verkeerdelijk ingebonden in een der 17 deelen met officieele stukken der Dordtsche synode van 1618 en '19, bewaard in de kist der autographa, in den Catal. Nr. I, 17, M, bij Janssen blz. 32. Voorts bleven bewaard de oorspronkelijke geloofsbrieven, de

instructiën van 4 Classen of Kerken, en '2 andere brieven. Janssen 7 9,

Rutgers 176—217. Het onwaardeerbare boek van Prof. Rutgers dat dezen schat het eerst aan het licht bracht, Acta v. d. ned. synoden der zestiende eeuw, doet vooral ten aanzien van 1574 het werk van Hooijer met zijn voortrellelijke inleidingen, Oude kerkordeningen, als verouderd ter zijde leggen. De acta zonder de besluiten over de particuliere vragen werden het eerst in druk openbaar gemaakt door den Keulschen hoogleeraar C. S. Steinwichius in zijn Hierarchica Anacrisis, 3de stuk fol. 13-18 en in de critiek op onze synode fol. 166—211. Hij gaf een goeden ltollandschen en een in het Latijn door hem vertaalden tekst. De eerste Hollandsche uitgave van Protestantsche zijde is die van 1612 te Delft, in de Kercken-ordeninghen der (rhereformeerder Nederlandtscher Kercken, 13—30. Eveneens zonder de particuliere vragen. Bor in zijn Hist. d. Ned. oorlogen (in de 1ste uitg., voor dit deel uit het jaar 1621, boek VII fol. 50—53; in de uitg. van 1679 is het deel 1 fol. 544—548) geeft zoowel de besluiten over de kerkordening als de antwoorden op de particuliere vragen, ten getale van 23. Ofschoon hij zijn bericht duidelijk een „sommier'' een verkorten inhoud noemt, hebben alle latere uitgevers zijn tekst eenvoudig overgenomen. Het Kerkelijk handboekje in zijn verschillende drukken 1732 |enz., het Kerkelijk placaatboek, uitg. 1792, dl. III 426—445, en Hooijer 97—112, bevatten dus wel de kerkordening naar de redactie van 1612, maar ten aanzien van de antwoorden op particuliere vragen slechts de verkorting van Bor. Van die antwoorden zijn nog 3 afschriften aanwezig. Catal. Oud Archief, Nr. I, 2, 4, b„ blz. 137—179, en Nr. I, 3, 3, blz. 43—90 en 91—133. Voor het eerst drukte prof. Rutgers de besluiten over de kerkordening en de particuliere vragen in hun geheel naar het autographon af, 131—175.

Sluiten