is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid weigerden te teekenen? Terecht bezigt Van der Heyden het argument, aan het ongerijmde ontleend. Elk woord kan worden misbruikt. Moet dus geen enkel woord bindende kracht hebben?

In zijn brief van 16 November komt Zeeland's kerkhervormer op dezen zaak terug. „Onze ouderlingen en diakenen hebben de geloofsbelijdenis en de artikelen der Synode onderschreven ; ik wenschte wel, dat de uwen hetzelfde deden. Hoe zouden toch zij, die nu weigeren de belijdenis met inkt te onderschrijven, haar met hun eigen bloed bezegelen? In hun plaats zou ik mij schamen, dit aan de leeraren te laten merken" 1).

Het behoort tot de kenmerken van de Moderne richting onzer dagen, dat sommigen harer uitnemendste vertegenwoordigers het gevoelen van andersdenkenden het hunne noemen, en eigen overtuiging tot in de meest principieele handelingen hunner tegenstanders ten volle zien aan den dag treden. Ik wil niemand leed doen, maar mag toch wel vragen, of dergelijke Modernen zich niet schuldig maken aan zelfverlaging en beginsel-wegdoezeling 2).

Dergelijke ontkenning, dat er zoo iets als tegenstrijdige

1) Van Lennep 223. Nostri seniores et diaconi confessioni et articulis Synodi subscripserunt; vestros idem facere optarem. Qui autem nunc subscribere confessioni attramento reeusant, quoinodo sanguine proprio obsignarent? Puderet me hoe ministris signiAcare. Kr volgt op: Habemus etiam censuram, non modo in classe inter ministros, verum etiam inter nos, seniores et diaconos, semper ante Coenam, quod etiam vos facturos confido. Of deze volzin nog op het voorafgaande betrekking heeft, mag sterk betwijfeld worden. Ds. Knipscheer blz. 56 vertaalt echter zeer vrij: „Denkt er aan, dat gij nog kunt gebruik maken van de censuur in den kerkeraad vóór het Avondmaal".

2) Prof. Eerdmans meent, met geest en beginselen der Ned. Geloofsbelydenis in te stemmen, zoowel wat betreft den grondslag als den inhoud des geloofs. Onze Gereformeerde voorvaderen waren dus vrijzinnig' en prof. Eerdinans is oud-gereformeerd in de leere. Pro en contra-seriën der Hollandia-drukkerij te Baarn, serie III No. 5, 1907. Dr. B. D. Eerdmans, Hoogl. aan de Univ. te Leiden. Pro: Het recht der vrijzinnigen in de Ned. Herv. Kerk.

0