is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginselen in de wereld zijn, voert op historisch gebied tot de meest tastbare misvattingen. Kan men zich grooter afstand denken dan tusschen een maatregel van orde, waarvoor een fatsoenlijk man zich nauwelijks tot woordenstrijd laat verlokken, en een geloofsleer waarvoor eertijds zelfs vrouwen en kinderen zich willig ten doode wijdden? Wanneer Gaspar Van der Heyden gesproken heeft van het bezegelen der Belijdenis met eigen bloed, verwatert Ds. Knipscheer dit geloofswoord als volgt:

„Blijkbaar ziet G. Van der Heyden in de onderteekening een gewenschten maatregel van orde (blijkens de bijgevoegde onderteekening van de acta der synoden was dit de gangbare meening), eene eenvoudige maar welgemeende betuiging van liefde voor het Protestantisme; en - er is geen gedachte aan een bindenden regel des geloofs" ').

Welk een gemis aan waardeering der Belijdenis, en welk voorbijzien van haar geheel eenige waarde in die dagen! De onderteekening van de acta der synoden was slechts een maatregel van orde, daarentegen het teekenen der Geloofsbelijdenis was zelf een belijdenis. Twee gansch verscheiden zaken, al geschiedden zij soms gelijktijdig. Meent Ds. Knipscheer werkelijk, dat Van der Heyden óók voor synodale besluiten, bij voorbeeld dat der indeeling in classen, „zijn eigen bloed" had willen storten? De onderschrijving der Belijdenis was geen liefdesbetuiging voor het Protestantisme, want dat omvatte ook Luther-

1) F. S. Knipscheer, De invoering en de waardeering der Geref. belijdenisschriften in Nederland vóór 1618, Leiden 1907, blz. 56. Voor den geachten schrijver van dit studiewerk doet het mij leed. dat voor zijn kras misverstaan van personen en zaken zich geen aannemelijker reden denken laat dan zijn godgeleerd standpunt. Vandaar dat zonderlinge woord „belijdemsdwang" (blz. 50 en elders) ter benaming van een zaak die nooit bestaan heeft. Van Einden 1571 heet het „er is nog geen sprake van dwang of onafwijsbare verplichting" (blz 65). Het aandringen op onderteekening der Belydenis wordt steeds door de Modernen als dwang gesignaleerd.