Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Holland een kort verhaal in 't licht, waarom Caspar Coolhaes 25 Maart 1582 door de provinciale synode van Holland van Christus' Kerk was geëxcommuniceerd. Nadat zij daarin van de pacificatie van Gent en de toenemende predikatie des Evangelies gewag gemaakt hebben, vermelden zij aangaande de synode van 1578:

„Is daeromme raetsaem ende noodich geacht, om veelderley vooruallende oorsaken, ende voornemelick, op dat de niewe Christelicke Ghemeynten inde voorgaende Prouincien opgericht ende op te richten, inde reyne leere, ende ghelijckformighe bedienighe, als in Hollandt ende Zeelandt gestielitet, ende so veel moghelick met trouwen Predicanten besorget souden worden, wederomme eene Synode te houden: daer niet alleen verschijnen souden de Predicanten ende Ouderlinghen ghedeputeert wt allen Classen in Hollant ende Zeelandt, maer oock wt allen den voorgenoemden Prouincien, ende van gelijcken wt den Kercken, die inde Nederlantsche, ende Walsche sprake in vreemden lande (duerende de strenghe veruolginghe) vergadert waren. Tselue is dan voor eerst zijne P. Ex. aenghegheuen, de welcke dit voornemen goet gheuonden, ende fauorable brieuen aende Heeren Staten van Hollandt ende Zeelandt geschreuen heeft, ende hare Edelheden sulcx oock goet vindende, hebben goedtwillichlick daer inne gheconsenteert, ende de Stadt Dordrecht benoemt, om den Synode aldaer te houden, last gheuende eenen Predicant, noch in leuen zijnde, den Synode ofte vergaderinge teghen het beghin Iunii, Anno LXXVIII. doen naestcomende wt te schrijuen" ').

Aldus is metterdaad geschied. Wij bezitten nog den brief van Willem I aan de Staten van Zeeland, aan-

1) Cort eenuoudicli ende waerachtich verhael, waeromme Caspar Coolhaes ... den XXVen Martii Anno M. D. LXXXII. byden Synode Prouinciael van Hollandt, vander Kercke Christi is gheexcommuniceert: Ghestelt van weghen der Predicanten ende Ouderlinghen, inden voorsc. Synode vergadert, blz. 5 v. Prof. Rutgers 230 v.

Sluiten