Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dringende op consent tot bijwoning der synode. En het consent der Staten van Holland tot bijeenroeping 1).

De predikant in het verhaal van 1582 genoemd, is de hooggeëerde Gaspar Van der Heyden geweest2). Zeelands hervormer was 's Prinsen gunsteling, en den Staten niet ongevallig. Hij had de voorbereidende vergadering gepresideerd, en het meest van allen de synode voorbereid. Den voorzitter van Emden en Dordt ware ook nu de eerezetel ingeruimd, had men niet een onregelmatigheid te vereffenen en een volksman te ontzien gehad.

De classis de Palts, die over haar berooving van de eer der bijeenroeping wel ontstemd kan geweest zijn, kwam men in het gevlei door haar afgevaardigde den voorzitter van Wezel tot praeses synodi te verkiezen '). Zijn gloeiende ijver en populaire geschriften, zijn heftig karakter en doortastend optreden maakten hem in die woelige dagen tot veler lieveling. Petrus Dathenus was in 1578 de man van zijn tijd 4).

Den eersten scriba Arnoldus Cornelii predikant te Delft leerden wij reeds kennen. De tweede scriba Johannes Cubus was leeraar te Antwerpen. Een man met een hart

1) Rutgers 285—287.

2) Hooijer, 250.

3) Van wege de Kerk te Gent is Dathenus gezonden naer de nationale synode te Dordrecht van i578. Aldus ten onrechte W. te Water, Historie der hervormde kerke te Gent, 197.

4) Beets zou zeggen: Dathenus is »wel een man van mijn richting, maar is geen man naar mijn hart". Doch vergeten wij niet, dat Datheen voor zijn geloofsgenooten in de bres sprong waar niemand staan dorst. Zou Groningen in 1578 niet voor de Reformatie beslissend gewonnen zijn, hadden er de Gereformeerden een onversangden leidsman als Dathenus gehad? Nu op de synode werd hij aan vier plaatsen dringend verzochl als predikant te willen optreden, door de edelen en notabelen van Gent in twee brieven aan de synode, door magistraat en kerkeraad van Amsterdam, door de kerkeraden van Brussel en Antwerpen. Wien viel destijds zoo algemeene hulde ten deel? Ze teekent de tijden, en eert Datheen. (De synode besloot, Dathenus aan de gemeente van Gent toe te staan. Zie zijn eigen bericht bij A. 's Gravezande, Ttceehonderdjarige gedachtenis 1769, blz. 155).

Sluiten