Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De Professoren der Theologie sullen de belydenisse des gheloofs der nederlantscher Kercken onderschryuen".

Capittel IV „Van de Leere Sacramenten endeCeremonien" stelt in artikel 53 voorop:

„Om eendrachticheyt in der Leere te betuyghen achten wy datmen in allen Kercken der Nederlanden de belydenisse des gheloofs in seuen en dertich artykelen begrepen in dit Iaer 1578 herdruckt, ende den Coninck Philippo ouer vele iaren ouerghegheuen onderschryuen sal. Ende ghelyck dit van den Dienaren des woordts ende Professoren der Theologie gedaen sal worden, soo ware oock goet dat het selfde van den Ouderlinghen gheschiedde".

Ongetwijfeld is dit de gewichtigste confessie-bepaling der Dordtsche synode van 1578. Haar aanvang herinnert sterk aan die van Emden. „Om die eendrachtigheydt in de Leere tusschen de Nederlandtsche Kercken te bewysen . Haar inhoud stemt zakelijk met dien der besluiten van Emden en Dordt 1574 overeen. Wie is die „men"? Dat kan slechts beduiden de voorgangers der kerken de predikanten. Emden heeft gansch juist den officieelen titel genoemd: „De belijdinghe des Gheloofs der Nederlandtscher Kercken". Hier staat toch ook alle misvatting buitensluitend: „De belydenisse des gheloofs in seuen en dertich artykelen begrepen".

^Dan volgt de letterkundige aanteekening: „in dit Iaer 1578 herdruckt". Benevens de historische herinnering: „ende den Coninck Philippo ouer vele iaren ouerghegheuen" ').

1) Is dit overgeven metterdaad geschied ? De brief aan den koning waarmee reeds de oudste uitgave der confessie prijkt, het aan de regeeringscommissarissen te Doornik in handen gespeelde exemplaar, de rnededeelingen van Moded en Thysius, de historische vingerwijzing van het convent te Wezel, en nu deze herinnering van een zeer talrijke kerkvergadering, pleiten er vóór. Toch willen we niet vergeten, dat deze synode-leden reeds 17 jaren van de zaak in quaestie verwijderd waren. Zij kunnen een algemeen aangehangen volksmeening uitgesproken hebben, meer niet. Wie ontsteekt hier meer licht?

Sluiten