Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eere Gods ende stichtinge der gemeynte christi enichsins soude muegen dienen na den enigen ende onbedriegelycken rechtsnoer des G. woorts te handelen ende oick eijndelick ijet wat seeckers daer van te besluijten, belouvende daeromme het selue in alle christelijcke achtinge ende weerde te houden, ende oick na onse wterste vermuegen nae te coemen ende int werck te stellen" *).

Zoodanige belofte, in een officieel schrijven met apostolische groetenis aanvangende en met toebidding van 's Heeren zegen eindigend, biedt ze niet goede hope dat de bepaling der Dordtsche synode van 1578, volgens welke predikanten ouderlingen en theologische professoren de Belijdenis des geloofs zouden onderteekenen, voor de strijdende Kerk dier dagen geen doode letter is geweest?

Ongeveer ten tijde der Dordtsche synoden zagen vijf nitgaven der Nederlandsche Belijdenis des geloofs het licht. Vier Nederlandsche en één Latijnsche 2). De vier eerstgenoemden bevatten allen den onverbeterden tekst van vóór 1566. Want de tekstrevisie door de Antwerpsche synode van 1566 aangebracht, betrof enkel de Fransche redactie. Tevens worde hier een niet gedrukte Fransche redactie besproken.

In den catalogus der boeken door Isaac le Long nagelaten, komt op blz. 63 voor N°. 761, „Belijdenisse des Geloofs, Dordrecht, Canin 1573, 8°." In zijn „Kort his-

1) De gemeenten in Engeland verbinden aan hun belofte deze beperking, »van ons hier aan uw ceremoniën of kerkenregeering niet verder te willen verbinden, dan wij met goedvinden onzer superintendenten en met vrede onzer gemeenten in dit rijk... zouden kunnen aannemen".

2) Een vijfde Nederlandsche uitgaaf is die van 1583, in ons Hfst VI., § 4, blz. 99—108 reeds behandeld. Wat ik daar giste, bleek mij sinds zekerheid te zijn. Aan den Brusselschen predikant Daniël de Dieu droeg de Middelburgsche synode van 1581 op, de 37 artikelen, wijl ze zeer misdrukt waren, uit het Fransch in het Nederduitsch over te zetten. Ze zouden daarna, van de Brabantsche classis overzien, herdrukt worden. Rutgers 443 v., vgl. 372 en 420.

Sluiten