Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijden". Een naamloos geschrift, waarvan de predikant van Castres in Zuid-Frankrijk Salnar de auteur is '). Met

1) Harmonia confessionum fidei, Orthodoxarum, et Reformatarum Ecclesiarum, quae in praecipuis quibusque Europae Regnis, Nationibus, et Prouinciis, sacram Euangelij doctrinam pure profitentur: quarum catalogum et ordinem sequentes paginae indicabunt. Additae sunt ad calcem brevissimae observationes ... Quae omnia, Ecclesiarum Gallicarum, et Belgicarum tiomine, subiiciuntur libero et prudenti reliquarum omnium, iudieio. Genevae, Apud Petrum Santandreanum. M.D.LXXXI. Tweedeelen in één band, 224-f 298 blz. Praefatio [zonder dagteekening] noniine ecclesiarum Gallicarum et Belgicarum, quae Reforinationem Euangelicam profitentur, 16 pag. Catalogus confessionum ex quibus haec harmonia est concinnata iuxta seriem temporum quo singulae scriptae et editae sunt, 4 pag. Deze 11 : Augustana, Quatuor civitatum, Basiliensis, Helvetica prior, Saxonica, Wirternbergensis, Gallica, Anglica, Helvetica posterior, Belgica, Bohemica. X Belgica, Gallice omnium Belgicarum Ecclesiarum nomine anno 1560. edita, ac demum anno 1579. in publica Belgij Synodo repetita, et confirmata, Belgiceque versa. Nunc denique a nobis etiam Latine expressa. Sectones I — IX = Pars I, X — XIX = Pars II. Vóór de Middelburgsche synode van Juni 1581 was de Harmonie nog niet verschenen, blijkens de aanteekening : »Syn voirgehouden de brieuen van vrankryck, dat een Synodus Nationael den XXV Iunii gehouden sal worden. Onse kercken konnen nyet compareren, maer hebben hen laten excuseren, doir taffinum, ende gebeden, dat sy de gemeyne confessie aller natiën onses gelooues willen beuorderen etc.; losua Lagus is opgeleyt daer all oyek te schryuen aende theologen ter nyeuwerstadt". Tijdens de zittingen kwam bericht in. »Saluardus [lees: Salnarus] heeft geschreuen van geneuen, ende een specimen ofte beghinsel gesonden vande harmonie der confessien, sal de nederlantsche confessie daer mede inne gevuecht worden, is hem vanden Synode een gratuiteyt toegevuecht 72 kgg, de welcke te wege gebracht is ende rust onder Arnoldo cornelii, sal hem gegeuen worden als eenich gedruct exemplaer aenden Synode gesonden sal syn, hier all' heeft Taffinus aen hem geschreuen". Rutgers 363 v. De twee eenige berichten van Nederlandsche synoden. Vooral in Frankrijk was men hoogst ingenomen. Art. XIV van de Matieres particulieres der synode van Vit.ré 1583 (Aymon I, 155—172) luidt: »La presente Assemblée donne son Aprobation a eet excellent Ouvrage de notre Frere Monsieur Salnar, Ministre dans l'Eglise de Castres, intitulé Harmonia Confessionum ; eomrne étant d'un usage trés-necessaire dans ces derniers tems; jugeant aussi qu'on en tireroit un grand service s'il étoit mis en Langue vulgaire ; c'est pourquoi la Province du Haut Languedoc est chargée par ce Synode, de le faire translater, et de mettre a la téte dudit Livre une Lettre de Recommandation, au Nom de toute la Province". Een Fransche vertaling en Latijnsche aanteekeningen van Goulart waren in 1601 metter-

Sluiten