Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en materieel de verkorte Dordtsche kerkenordening van 1578 »).

De Middelburgsche kerkenordening vangt aan met de verklaring, dat om goede orde in de gemeente Christi te onderhouden, daarin noodig zijn diensten, samenkomsten, leer en censuur. Bepalingen omtrent deze vier vormen de geheele kerkordening.

In deel één „Vanden Diensten" verklaart artikel 4 ten aanzien van predikanten die tevoren niet in dienst geweest zijn, dat hun wettige beroeping bestaat „len anderden int Examen ofte ondersoeckinghe beijde der leere ende des leuens".

De artikelen 12 en 13 schrijven voor:

„12. De Ghemeijnten sullen toesien datter Professeurs ende Schoolmeesters zijn, die niet alleen de vrije consten ende spraecken leeren, maer oock de Theologie ende den Catechismum, ende hare toehoorders ende Discipelen inde vreese Godts onderwijsen.

13. Het ampt der Doctoren inde Theologie is de H.

1) Al de weggelaten bepalingen werden allerminst buiten werking gesteld, maai' zijn in de Antwoorden op de particuliere vragen ingelascht. — liet oorspronkelijk exemplaar der Middelburgsche kerkenordening is reeds vóór de Dordtsche synode van 1618 verloren geraakt. Behalve wat we straks noemen zijn nog aanwezig: Ie. Corte Memorien vte acten Synodael te middelborch enz. door Hendrik Van den Corput waarschijnlijk terstond na het sluiten der synode opgesteld. Bij ontstentenis van officieele notulen door tijdgenoot en nazaat geraadpleegd. Oud-archief No. I, .1,5a; Hutgers 341-344 en 362-373. '2e. Afdeelinghen van de particuliere Synoden. Oud-archief Nr. I, 3, 3, Rutgers 344, 374 v. 3e. De kerkenordening van 1581. Wel te verstaan een authentiek afschrift, geschreven en onderteekend door den praeses. Oud-archief Nr. I, 17, M. Daarvan bestaan meerdere afschriften. Het minst nauwkeurige is uitgegeven. Eerste Latijnsche uitgave van C. S. Steinwichius, Hierarchica Anacrisis, 3de stuk, blz. 2—6 en 91—138. Eerste Hollandsche van 1612 in de Kercken-ordeninghen. Bij Hoover 201—208. Rutgers, 344—346. 4e. Een officieele Latijnsche vertaling der kerkorde van 1581. Oud-archief Nr. I, 17, M. Geschreven door tweeden scriba, onderteekend door de 4 gecommitteerden (Rutgers 372 noemt er 6) „om de acten ende andere dingen te perficieren". Rutgers 346 v. Hollandsche en Latijnsche redactie der kerkenordening 376—401.

Sluiten