Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fessor Saravia, vormen te zamen een gezelschap van zeven en twintig personen. Ziedaar een globale voorstelling der Leycestersche synode, zooals zij van Vrijdag 20 Juni tot Vrijdag 1 Augustus 1586 in het toen reeds schoone 's Gravenhage vergaderde.

Een der waardigste leeraars in de Nederduitsche kerk te Antwerpen was Jeremias Bastingius geweest, thans predikant te Dordrecht. Deze zeer gematigde man had in 1580 het treffelijk werk van 's Prinsen hofprediker De Loyseleur, den zendbrief der Nederlandsche kerken aan de schrijvers van het ultra-luthersche Bergsche boek, uit het Latijn vertaald. Ons Gereformeerd volk eere Dr. Bastingius bijzonder om zijn verklaring van den Heidelbergschen catechismus, door zijn ambtgenoot Hendrik Van den Corput uit het Latijn vertaald en ten onzent in de Bibliotheca Reformata verschenen. Als tweeden uitgeweken Zuid-Nederlander en lid der synode noem ik Libertus Fraxinus, die zijn standplaats Antwerpen het vorig jaar met 's Gravenhage verwisseld had. Den twister Ruardus Acronius van Leeuwarden leerden wij op de synode van 1581, den woelzieken Hermanus Modet van Utrecht eveneens reeds vroeger kennen.

Het moderamen slechts drie leden tellende, verdient allen lof. Jacobus Kimedoncius die meerdere jaren leeraar en hoogleeraar te Gent geweest was, moest in 1584 om de Spanjaarden naar Zeeland uitwijken. Het volgend jaar predikant te Middelburg geworden, was hij thans ter synode een der meest geachte leden. Om zijn ongemeene hoedanigheden of door het beleid van den eersten gedeputeerde van Zijne Excellentie den heer van Meetkerken die mede te Gent gewoond had, weid Kimedoncius tot voorzitter verkoren ')• De voorzitter der Middel-

1) W. te Water, Historie der hervormde kerke te Gent, 129—133. Hij schreef als predikant te Middelburg Vauder Doope onses Heeren Jesu

Sluiten