Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

burgsche synode was thans assessor. Arnoldus Cornelii zou nog lang op menige kerkelijke vergadering een werkkracht en een eere zijn. Den scriba Wernerus Helmichius een godvruchtig geleerd en gematigd man die sedert 1578 als eerste vaste predikant het Evangelie te Utrecht verkondigde, leerden wij reeds vroeger kennen. Te Water prijst te recht de getrouwheid der meeste synode-leden aan de leer, die in de Geloofsbelijdenis vervat is.

In Mei of Juni waren door al de provinciën voorbereidende vergaderingen van provinciale synoden of kerkeraden gehouden. De tien geloofsbrieven hunner afgevaardigden zijn nog aanwezig ').

De ter synode gedeputeerden ontvingen ook instructiën mee. Drie hunner bleven nog bewaard. Verreweg het belangrijkst is de instructie van de gedeputeerden der particuliere synode van Zuid-Holland, in één en veertig artikelen. Uit al de instructiën saam ligt ons nog een verzamelstaat van ingekomen punten ter inzage, waaruit we een en ander ontleenen.

Christi, Bekentenisse door Dierick Philips. Metgadeis een beantwoordin"be «Ier selver bekentenisse door Jac. Kimedoncium, ghewesen dienaer des Goddelicken Woordts tot Middelburg. MUldelburgh, by Bern. Lanehenesz, woonende op den hoeck vande gistrate. 1589. [aan het ein 1 Middelburgh. ghedruct by Richard Schilders. [183 bli. in 4o. Dirk Philips is de bekende Mennoniet]. En als professor te Heidelberg, waar hij in 1594 overleed I)e redernptione generis humani libri tres. Acc. e 1vina praedestinatione. Heidelbergae, A. Smesmann. 1592 [meer dan

'"'lV'ze"7.ijn' gansch gewoon. Ds. Knipscheer 165 vindt ten onrechte den Utrechtschen geloofsbrief gansch ongewoon of Bemonstrantsch. Zie hem onverkort bij Beits,na en van Veen, Ac.a VI, 293 v. Want wat hij ze citeert „belovende mitsdesen van weerde te houden tgeene by hunlieden met gemeenen advize des synodi nae den ejjsch van God s woordt gesloten ende goetgevonden zall werden" was met „een geloofsbrie , g heel naar den geest van Wtenbogaert", maar is een greep. uit „eemge volzinnen met de gewone lastgeving en stipulatie . Prof. Rutgers 528Alleen maar, Wtenbogaert erkende nu nog wat hij later ontkennen zo , het beslissend gezag der synoden voor alle kerkdienaars.

Sluiten