Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Punt 2 verzoekt middelen te beramen tot krachtige handhaving der kerkenordening, „op dat alsoo door de ghelijckformicheijt der suijuere leere, ceremonien ende kerckenregieringe, volgende 's Heeren woordt, den Christelicken Catechismus ende de confessie der 37 artickelen der Nederlantsche Ghemeijnten, Godes eere gheuordert ende het Rijcke Jesu Christi al omme in dese Nederlanden verbreijdet mach werden".

Punt 5 luidt: „Wort oock begheert dat de bouen verhaelde 37 Artickelen niet alleene voortaen eenformelick sonder daertoe ott aftedoen, gedruckt worden, maer ook onderteekent worden bij allen Kercken ende Schooldienaeren, tot onderhoudinge der suyuere leere teghen alle Secten" ').

Punt 7 acht noodig goede orde te stellen op het

drukken en verkoopen van boeken „waerdoor de waer-

heijt der Euangelische leere eenichsins verkortet ende de policije beschadigt soude moghen werden".

Punt 33 handelende van de scholen bevat de uitdrukking: „waertoe seer noodich zijn inden Uniuersiteiten besonder gheleerde ende godtsalige der christelicke religie toeghedane professoren der theologije".

De Leycestersche synode die juist zes weken vergaderde, kon haar uitgebreide agenda in een tweetal hoofdzaken samenvatten. De kerkenordening moest herzien, en tal van twistzaken beslecht worden 2).

1) „hetgeen waarschijnlijk voorkeur doet blijken voor de oorspronkelijke en de daarnaar herdrukte uitgaven van 156'2". Ds. Knipscheer 75, die zijn stelling van de onveranderlijkheid der belijdenis, tegen alle historie in, hier aan het voorgeslacht toedicht. Juister was mijns inziens te zeggen: ziedaar een verstandige begeerte naar een gelijkluidende bewoording der confessie. Zij had zich kort tevoren in beginsel bevredigd gezien. Want in 1583 waren de Fransche en de Nederlandsche redacties gelijkluidend geworden. Typeert ook het weglaten der tweede helft van punt 5 Ds. Knipscheer's werk ?

i) De scriba Wernerus Helmichius heeft buitengewone zorg aan de notulen besteed. Niettemin constateerde reeds de Dordtsche synode van

Sluiten