Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de zuiverheid der Leere, en alle goede gerogtigheid in de Gemeente Gods onderhouden worden", en wordt den deputaten der Classes voorgeschreven:

„1. Zullen zy somwylen gaan hooren de Predicatien der Dienaaren, en neerstiglyk letten, niet alleen op de materien derzelve, of geene onreine Leere of menschelyke Fabulen of Verdichtselen daar by gemengt worden, maar ook op de maniere van leeren zelve", enz.

In de laatste zitting der synode verklaarden de gedeputeerden van Leycester, „datt sijn Excell. een ghoedt behaaghen hadde aan de selve [Kercken-ordeninge voorss.] ende begheerde die te communiceeren met den Heeren Staaten, ende volghens, die te laaten drucken, mitsgaders de formulieren daar bij, ende de XXVII [lees: XXXVII] Artijckelen, t' en eijnde die ooverall onderhouden werden : begheerende meede de selve ghedruckte exemplaaren haare MaiStt van Engelandt eenighe oover te seijnden". Van zulk een collectieve uitgave is mij niets bekend.

Ook schreef de synode een brief aan alle classes, dienende tot onderhouding der kerkenordening, waarin zij aandrong dat in de classicale vergaderingen de predikanten op hun beurt een bijbeltekst zouden behandelen, tot hun oefening en om „die leere in hare suiuerheit dies te beter te onderhouden.... Voor allen sullen v. 1. goede achtinge daerop nemen, dat een ijgelick Dienaer onder v lieden die tselue tot noch toe niet gedaen en soude mogen hebben de Bekentenisse des geloofs der Nederlantschen kercken vervatet in 37 artijckelen, ende anno 82 herdruckt onderschrijue tot een teecken der eendrachticheit met allen wel gevoelenden kercken inde leere der Waerheit: als oock een ijder predicant hem mits desen verbonden sal houden de bouengemelde kerckenordeninge met gelijcke onderschrijuinge te approberen" ').

1) Reitsma en van Veen, Acta V 200.

Sluiten