Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gereformeerde waarheid, door middel van confessie en catechismus. De Nederlandsche belijdenis des geloofs was hun banier en zwaard.

Noord-Holland is in dit opzicht typeerend. Juist te Amsterdam in 1566 had Jan Arentsz. de oorspronkelijke Nederlandsche reformatie het duidelijkst vertoond. Zijn te ver gedreven rekkelijkheid jegens de Lutherschen was bijna te staan gekomen op een openlijke breuk met het toen reeds streng gereformeerde Zuid-Nederland. Gelukkig was in de ballingschap de eenheid des geestes in beginsel bereikt geworden. Op de synode van Emden in 1571 hadden de gevluchte Amsterdamsche predikanten Jan Arentsz. en Petrus Gabriël de Nederlandsche belijdenis des geloofs onderteekend. Op aanhouden van Van der Heyden, of naar eigen keus. De geschiedenis van 1573 geeft antwoord.

Waarvan het geslacht van 1572 te beschuldigen zij, van Jan-Salie-geest niet. Men stelle zich de omstandigheden voor. Reeds in den zomer waarin de meeste steden van Holland het Spaansche juk afwierpen, vergaderden de Noord-Hollandsche kerken tweemaal in synode'). Yroeg in de lente des volgenden jaars, ofschoon het beleg van Haarlem Noord- van Zuid-Holland scheidde, hield men rustig drie dagen lang de derde synode, die van Alkmaar 31 Maart 1573.

Hoe velen tegenwoordig waren, blijkt niet. Twee Alkmaarsche predikanten werden in het moderamen gekozen, Jan Arentsz. tot praeses en Pieter Cornelisz. tot notarius. Na vaststelling van het vroeger beslotene ging de leerbepaling als zijnde hoofdzaak voorop.

„Ten achsten is daer van den praeses tpunt van die leere voorgestelt, waerom die broederen haer eendrachte-

1) De synode van Edam 16 Aug. 1572 was de eerste, niet die van Hoorn gelijk Acta I Voorbericht blz. IX meenen, want zie blz. 4 v. Nog denzelfden zomer volgde de synode van Hoorn, waarvan niets beschreven is.

Sluiten