Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lyck hebben laeten behaegen, dat zy om der eendrachticheyt willen naer inhout des anderen artickels int artyckelscrift die belydinge des geloofs van den Nederlantsche gemeynte tsaemen aennemen ende onderscryven, welverstaende dat men van tselfde een auctentycken en correct exemplaer hebbe en behoude. Ende om ditselfste bequamelyck met goeder wetenschap te doen, ist voer nut ende behoorlyck aengesien, dat men eenen yegelyck, die deselfste voersz. belydinge des geloofs nyet gelesen hebben, zal voerleggen om verstandelyck door te lesen ende daernae denzelfden met rypen verstande te onderscryven, tzy in desejegenwoerdige vergaerderinge ofte anders in haeren toegedeylden coetus. Insgelyckx sal men oyck ditselfde voerleggen om te onderscryven alle dengenen, die haer naemaels oyck tot den dienst der gemeynten zullen begeven, aleer zy tot den dienst toegelaeten zullen wordden".

Niet dat de praeses, maar dat deze praeses dit voorstelde, was zeer opmerkelijk. Te Amsterdam zou de onderteekening der Nederlandsche belijdenis des geloofs Jan Arentsz'. laatste verkiezing geweest zijn. Nu in zijn Alkmaar zeven jaar later wordt de eerste Noord-Nederlandsche kerkvergadering, die de Belijdenis aanneemt en onderschrijft, juist onder zijn leiding gehouden. O poëzie der Godsregeering! Gezegend blijk van Arentsz'. verandering van zienswijs. Noord- en Zuid-Nederland zouden voortaan gelijkelijk calvinistisch zijn.

„Dat zy om der eendrachticheyt willen naer inhout des anderen artickels int artyckelscrift". Het „andere" of tweede artikel der bepalingen van Emden vangt inderdaad eensluidend aan. „Om die eendrachtigheydt in de Leere .... te bewysen". Blijkbaar lagen de artikelen, het „artyckelscrift", van Emden te Alkmaar ter tafel »).

1) Ds. Knipscheer XO—82 licht art. 8 zeer onjuist toe. Ten onrechte meent hij, dat met artyckelscrift bedoeld is het schrijven, „dat aan de gemeenten bij de oproeping tot de vergadering mede was rondgezonden". Want dit schrijven heet brief, b. v. in art. 14, „dat vyfde punct onses

Sluiten