Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gereformeerden Nederlantschen kercken, in 37 articulen begrepen, ende ooc protest gedaen op den predicstoel voor de gemeente, dat hy hem begeerde conforme te dragen in allen stucken der leere met den anderen dienai en derzelver Gereformeerden gemeynten ... Waerop Cornelius Wiggerssz. bekent heeft dezelve belofte ende ondeiteeckeninge by hem geschiet te zyne".

In de synode van Haarlem 1594 is bevonden, dat de bijzonderste stukken uit zijn schriften niet „overeen en comen noch met Gods woort noch met den 16 artyckel der Nederlantscher Confessie, van hem onderteeckent, noch ooc met de confessie, van hem in den synode van

Eedam onderteeckent".

Zijn zaak deed de synode van Amsterdam 1595 besluiten aan de Staten voor te stellen, „wanneer een dienaer voertaen bevonden soude werden, die tegen deBekentenisse des geloofs ende de leere, die hy int examineren beantwoort ende goet gekendt heeft... gelijc ooc tot dien eynde gewoonlyck is van den dienaeren in hare opneminglie met haere hant onderschryvinge te nemen, eenighe nieuwe ende vreemde leer schriftelyc oft mondelyc voor te brengen ... oft dan sulck dienaer ... niet en sal behooren de facto aff te staen van synen dienst ende van syne gagie .

27 Juli 1596 namen de Staten van Holland en Westfriesland een resolutie, waarbij Wiggertsz. ontslagen werd van zijn dienst binnen Hoorn. De synode van 1598

excommuniceerde hem ')•

Wiggertsz'. ambtgenooten te Hoorn steunden hem aanvankelijk. Uit de handeling gehouden met Clement Maartensz. en Cornelis Meindertsz. blijkt hun wensch, „dat men henluyden niet al te seer op en dringe het

1) Tot zijn dood in 1021 hield de onhandelbare man, door zijn stadsregeering geldelijk ondersteund, in een bijzonder huis afgezonderde vergaderingen. Dr. Kogge en Ds. Knipscheer 89-91 stellen hem hooger dan historisch juist is.

Sluiten