Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuck ende leere der predestinatie, daervan sy niet en begeerden soe hooch als enige anderen te gevoelen". Ook beloofden zij voor de toekomst, niet „anders dan het warachtighe fondament der salicheyt (bestaende in de genadighe toereeckeninghe der rechtvaerdicheyt ende heylicheyt Jesu Christi) te vercondighen". De synode besloot, „dat men deselffve in haer gevoelen sall dulden" *).

Ons laatste voorbeeld uit de derde classis.

Taco Sybrants predikant der St-Jakobs gemeente te Utrecht preekte twee dagen na de kerkvereeniging 28 April 1586 afscheid, wijl hij weigerde vooral om artikel zestien der uitverkiezing de Geloofsbelijdenis te onderteekenen 2). Na drie jaar te Alkmaar stil geleefd te hebben, werd hij door de overheid van Medemblik tot predikant beroepen. Onwettig beroepen, werd hij bovendien onrechtzinnig bevonden. Vandaar aanklachten en moeielijkheden.

Naar aanleiding van het gravamen der classis Enkhuizen aangaande de zwarigheid der kerk van Medemblik, besloot de synode van Alkmaar 1593, „dat men mynheeren Staeten bij geschrifte remonstreeren zal... hoe onwetlyken ende bedriechlyck dat hy Taco vorsz. in den dienst gecomen is, oock onsuijver in die leere, weigerende die Nederlandtsche Confessie ende Catechismum te onderteickenen,... hem ontreckende alle kercklijcke ordre ende tsaemencompsten der classicaeler ende synodalischer vergaederingen".

Verdere onderhandelingen gaan we voorbij.

Op de synode van Enkhuizen 1597 is besloten, „dat Taco Sybrandi niet en can noch en behoort voor bedienaer des heyligen evangelii in de Gereformeerde kercken deser landen gehouden te wesen vuyt oorsaken, dat hy onwettejyck is in den dienst tot Medenblic gecommen, dat hy

1) Dat men dit „dulden" zeer ongaarne deed, zie 24'.» art. 46, 2">9 art. 24, 2ti9 en 280.

2) lior, d. IV b. XXXtl fol. 70—77; Dr. Rogge, 11 182—116.

Sluiten