Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen de Belijdenge deser kercken ende der kerckelicke ordenge onderschriven". De predikanten zeiven hadden dus reeds de Belijdenis geteekend ').

Tot de punten, eërst bedacht na het uitschrijven der synode van Schoonhoven 1579, behoort „Of men aen de heeren Staten ofte opsienders der academie te Leijden sal solliciteren, dat professores theologiae daer gestelt worden; die in de leere ende confessie onse kercken toegedaen zijn" 2).

Op de synode van Rotterdam 1581 3) zijn gelezen de acten der synode van Dordrecht 1578. Laatstgenoemde schrijft voor: De professoren der theologie zullen de belijdenis des geloofs der Nederlandsche kerken onderschrijven. Eerstgenoemde breidt aldus uit: „dat de rectoren ende andere schoolmeesters de Belydinge des geloofs oyck behooren te onderteeckenen".

De Dordtsche synode eischt van de dienaren des Woords en theologische professoren onderteekening der Belijdenis, en beveelt dit den onderlingen aan, „om eendrachtigheid in de leer te betuigen". De Rotterdamsche synode ziet nog een tweede nuttigheid in die onderschrijving, en bepaalt „datselve articule sal nyet alleen om de eenicheyt der leer, maer oyck om de gesuntheyt derselve te betuygen

1) Acta II 16'.l v. is sprake van het afleggen der belijdenis, naar den leiddraad der Corte ondersoeckinghe, vóór de aanneming tot leden der gemeente. Zie Ilfst. VIII § 3 blz. !t0. Ds. Knipscheer 113 meent ten onrechte, dat de Nederlandsche belijdenis des geloofs bedoeld is.

2) Naar aanleiding der Justificatie van den magistraat van Leiden, is in deze synode voorgelezen een inlichting en verzoek, opgesteld door de classis den Briel. Men besloot, dit request aan alle magistraten der steden van Zuid-Holland te presenteeren. Acta II 176, 170, 183—l'.tl. Volgens Hooijer 191 is dit op verzoek van den Antwerpschen predikant Thomas van Thielt nagelaten. Ds. Knipscheer 114 spreekt ten onrechte van „een request aan de magistraten [in het meervoud] te Leiden".

,'t) Ds. Knipscheer 112: „heze synode van April 1581 was de eerste in Zuid-llolland, die de Belijdenis ter sprake bracht en de tweede, die gehouden werd". In 1575 en '79 was, naar wij zagen, de Belijdenis ook reeds genoemd. En de synode van 1581 was de derde.

Sluiten