Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

int werck gestelt worden, daert noch nyet geschiet soude mogen syn" ')•

Omtient dezen tijd ontstond een langwijlig geschil ook over de leer tusschen twee Haagsche predikanten Jan rietersz. en Hieronymus Hortensius. Laatstgenoemde is voor de Haagsche synode van 1583 verschenen, verclarende voor Godt ende op zijn conscientie, dat hij 'ïioiit was afgheweken van de belijdenisse der ghemeenen kercken in Nederlandt". De synode was terecht van oordeel: Alsoo men de ghemeente Christi niet behoort in perijckel te stellen, in den kerckendienst latende ofte stellende mannen, die niet gheheel suijver ende oprecht mochten zijn in dei leere, oock niet hebben een grondich verstandt ende onderscheijdt in de waerheijt des woordts des Heeren ,... zoo is besloten Hieronymus naarstiglijk te „ondertasten". Op het rapport van professor Saravia en drie broederen, dat hij in alle stukken der leer zuiver was doch met de kerkleer der eeuwige reprobatie niet instemde en om zijn begeeren dat men hem hierin verdragen zou is alzoo gedaan. Ten slotte „Is Jeronymo voorghehouden 'de der bekentenisse, die van den predickstoel afghelesen soude werden ende na langhe handelinghe met hem heeft eijndehck met rijpe deliberatie deselve aenghenomen ende onderteeckent, twelcke oock Jan Pietersz ende de kerckenraedt ghedaen hebben. Ende zijn hem de 37 artijckelen er Nederlandtscher Belijdenisse ghegheven om, bij hem naerstelic ghelesen, sanderdaechs onderteeckent te werden". Den volgenden dag „Is bij Jeronijmo onderteeckent de voorsz. Belijdenisse der Nederlandtschen kercken" 2). De synode van Zuid-Holland van de voornaamste

1) Vreemd dat Ds. Knipscheer 111 hieruit afleidt: -Hierover is dus \erschil van meemng op den voorgrond getreden en door een deel der predikanten vr„ zonderling beweerd, dat men de belijdenissen kon onderteekenen zonder den inhoud voor zijne rekening te nemen"

2) Hortensius was ook later in leer en leven berispelijk. Over woordbiekers en dronkaards is tuchtoefening uiterst moeielijk.

Sluiten