Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

provincie, bezorgde de uitgave van den verbeterden Nederlandschen tekst der Geloofsbelijdenis. De nationale synode van Middelburg 1581 had den Brusselschen predikant Daniël de Dieu last gegeven, de 37 artikelen uit het Fransch in de Nederlandsche taal over te zetten. De Fransche redactie had in 1580 kleine wijzigingen ondergaan. En de Hollandsche tekst zou nu voor het eerst sinds 1566 met het Fransche origineel in overeenstemming worden gebracht. Wijl De Dieu in gebreke bleef, volbracht de Delftsche predikant Cornelissen de taak. In de provinciale synode van Haarlem 1582 werd de copy voorgelezen en goedgekeurd '). Wat voor de eerste maal onder toezicht der Kerk als eenig bevoegde macht ontstond, behoort de eerste officieele Nederlandsche vertaling der Nederlandsche Belijdenis des geloofs genoemd te worden. Ze lag in de synode van 's Gravenhage 1583

gedrukt ter tafel.

Op het zes en veertigste punt is besloten „sal de Belijdenisse eerst van den dienaeren doorlesen werden hier in den sijnode ende voorts resolutie ghenomen op de onderteeckeninghe als naer behooren".

Deze openlijke voorlezing was een teeken, dat de synode

in de Belijdenis en haar bewoording groot belang stelde, en niet gelijk Ds. Knipscheer wil „een bewijs te meer, dat zij [de Confessie] in deze jaren nog weinig bekend was".

Eenige weken later „Den 1 Julij. Is de Belijdenisse des gheloofs der Nederlandtschen kercken, onlanx te Dordrecht van nieus ghedruckt uijt d'oversettinghe der Frangoischer copije, ghelesen zijnde gheapprobeert ende tot een teecken der eenicheijt onderschreven, oock mede tot een voorganck aller classen ende kercken int particulier, aen welcke

classen gheschreven is".

Van de overheids-bemoeiing in kerkelijke zaken en van het verzuim van sommige kerkdienaren getuigt een be-

1) Zie Hfst. VI, § 4.

Sluiten