Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

synode van 1591 bleek het geduld der kerkelijken uitgeput, en werd de onbeschaamde man uit zijn dienst ontzet.

Nu wendde hij zich tot de Staten als bemiddelaars. Uit zijn geschriften deden zij bekentenissen en leerverklaringen ontwerpen, die de synode van 1592 kon goedkeuren. In het synodaal besluit tot verzoening van Herberts met de kerken komt voor, „dat, hoewel Hermannus met de gemeyne Confessie der Neederlantschen kercken behoorde tevreeden te zyne ende hoewel de synode wel gro#te oorzaecke gehadt heeft... ernstelyck met hem te handelen,... nochtans... de synode ... geraempt ende goetgevonden heeft met ende neffens de bekentenissen Hermanni... eene schultbekentenisse te stellen". De vergadering zou tevreden zijn, zoo Herberts deze beiden onderschreef1).

De Wezelsche artikelen van 1568 zijn door Gaspar van Bygaerden Bruxellensis, de acta der Emdensche synode van 1571 door Iasparus Bigardus, futurus minister onderteekend. Is dit dezelfde als een bejaard persoon Caspar van Bygaerden, dien de Haagsche synode van 1591 op voorwaarde van naarstig nalezen van goede autheuren toestond tot den dienst des Evangelies gepromoveerd te worden, „welverstaende wanneer hij ten dienste comen sal, dat hij sal gehouden zijn te onderschrijven de Bekentenisse des gheloofs" 2)?

1) „Toch is hiermede [met een particuliere confessie] eene andere dan de geijkte omschrijving der leer binnen de Kerk mogelijk en geldig verklaard''. f)s. Knipscheer 117. Ken vrij onzuivere voorstelling, voor zoover ze aan twee toetssteenen doet denken, een algemeene en daarbenevens een bijzondere confessie. Niets is minder waar. Voortaan zou men niet iemands leer examineeren volgens de 37 artikelen en de confessie van Herberts. Nu de bekentenissen en verklaringen van Herberts door den beugel konden, werden zij als hebbende hun dienst gedaan een dogmatische anecdote, meer niet. We ontmoeten hen in de geschiedenis nooit meer als „eene andere... omschrijving der leer".

2) Anno 1">93 beloofde hij die onderschrijving. In ".14 drong hij sterk

24

J

Sluiten