Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des synodi... oordeelen,... dat de classe van der Tholen met fondament den dienst domini Gisberti afslaet, insonderheyt om... dat hy in syn leeringe onsuyver is".

Verreweg de belangrijkste Zeeuwsche synode is die van Middelburg 1 Februari 1591. Negentien achtbare mannen vertegenwoordigden Zeelands kerken. De Brusselsche predikant aan wien de nationale synode van Middelburg 1581 tevergeefs in last gaf de verbeterde Confession van 1580 in het Nederduitsch te vertalen, Daniël de Dieu thans dienaar des Woords te Vlissingen, was praeses. Zijn assessor mocht een verdienstelijk beoefenaar der godgeleerdheid, genees- en sterrekunde heeten. Evenwel werd Philippus Lansbergen predikant te Goes in 1613 genoodzaakt, van zijn ambt afstand te doen '). Den scriba Johannes Miggrodius van Yeere leerden wij reeds kennen. De beide gecommitteerden der Zeeuwsche Staten waren een eere van hun stand. Mr. Willem Roelsius pensionaris van Middelburg was een verdienstelijk staatsman. De raadsheer Caspar van Vosbergen, eertijds in 's vijands handen gevallen, had alle verleidelijke aanbiedingen om hem tot overloopen te verlokken afgewezen met het getrouwe woord, „dat hij door eedt aan den Prins en de Staaten, door't gewisse aan den gezuiverden Godsdienst verknocht was".

Waarschijnlijk door den invloed der laatstgenoemden wijkt de ontworpen kerkorde belangrijk af van die deinationale synoden tot dusver gevolgd. Ze werd de grondwet van het Zeeuwsche kerkbestuur en bleef twee eeuwen van kracht. Volgens de nationale synoden moet de beroeping der predikanten geschieden door den kerkeraad onder goedkeuring van overheid en classis. En moet hun schorsing en afzetting plaats hebben door classes en synoden. Volgens de synode van Middelburg 1591 worden

1 > J. W. te Water, Kort verhaal, 278—287. Zie over synode van Middelburg ook Hooijer 299—323.

Sluiten