is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe wenden toe becoomen een correct exemplaar in Fransoijs ende tselve metten Latijnschen ende Duijtschen exemplaeren te confereren, daermeede die incorrectheyt der exempelaren der Nederlantscher Belijdeniss, anno 80 tot Antwerpen gedruckt, wechgenoomen mag worden, is bij den broederen tselve in desen sijnodo den van Deventer weder opgelecht toe beneerstigen, dat het alsnoch mochte geschyden".

Evenals de Geldersche synode van 1583 is die van Overijssel onkundig van het feit, dat een correcte Nederlandsche vertaling der Belijdenis juist in dat jaar te 'sGravenhage kerkelijk goedgekeurd werd. Ja zelfs een jaar later hernieuwt de synode van Kampen kalm de oude lastgeving. Zij droeg kennis van het bestaan der Latijnsche en Duitsche exemplaren. De lezer herinnere zich de „Harmonia confessionum" van 1581, waarin de Latijnsche tekst onzer Confessie voorkomt. En de beide Duitsche vertalingen van 1563 en '66 vroeger besproken. Ook was de synode niet onbekend met de incorrectheid der Nederlandsche belijdenis, in 1580 te Antwerpen gedrukt1). Zij bevatte nog naar wij zagen den zeer onzuiveren tekst van 1562 '64. Daarom drong de vergadering aan op het bekomen van een correct Fransch exemplaar. Men wilde het met de Latijnsche en Duitsche drukken vergelijken, het vertalen en doen drukken, en langs dien weg de incorrectheid der Nederlandsche exemplaren wegnemen. Meer behelst de letter van het artikel niet. Doch wijl niet een maatschappij van letterkunde die het uitgeven van een boek — meer niet — beoogt, maar vermits een kerkvergadering die het bezit van een boek tot kerkelijk gebruik nastreeft aan het woord is, moet de onuitgesproken strekking van het synodaal besluit er beslist bij gedacht worden. Die strekking

1) Zie haar besproken in Hf'st. VIII, § 4, blz. 273 v. De correcte Fransche editie van 15*0 is in art. i bedoeld.