is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diacon, behoort suspendeert ofte affgesettet tho wesen sint dese: valsche leere, ofte ketterie", enz.

Ook de schoolmeesters werden tot de onderteekenine der Belijdenis verplicht.

„69. Niemant sall oock tho de diensten der Scholen (dit verstaen wy van allen scholen sonder onderschevt sy zijn hooch ofte leech in den lande) tho gelaten worden,' ne hebben dan tho voren de reformeerde Religie onder geschreven, op de selvige wyse, als tho voren vanden predigeren verhaelt is" ').

gehemd elf ^ t0t 16°° iS ■'aarlijks een Provinciale synode

°p df Juü-vergadering te Groningen 1595 waren reeds achtendertig predikanten tegenwoordig, en werden nog elf geexamineerd en tot den heiligen dienst toegelaten , ® ei" waakte van meet af, zuiver Gereformeerd, tegen staatsinmenging. De zoo even vermelde kerkenordening was streng Gereformeerd, en reeds in Februari door de Staten gearresteerd en gepubliceerd. De beide afgevaardigden der Staten drongen aan op haar onder2™g' ,Dofh bemand der predikanten was daartoe bereid. De kerkenordening moest vooraf op de classicale

nS T" besproken worden- En iedere Roomsche Etf ' , na exaraen tot den evangeliedienst toegelaten werd, moest beloven „zoowel vroomheid in levensgbülrag als zuiverheid en getrouwheid in de leer" 3).

De tweede synode was de luisterrijkste. Graaf Willem Lodewijk zelf sprak een openingswoord. Daarna hebben ^°"lnSsche predikanten de kerkenordening van met hun handen onderschreven. Niet minder dan negen pastoors-predikanten teekenden een belofte, dat zij van dronkenschap en andere feilen, waarvan zij in deze

1) Vgl. art. 70, en voor de boekencensuur 71

2) Acta VII, 1—33.

3) et in vitae moribus pietatem et in doctrina synceritatem et fidelitatem.