Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De leider der voorgaande vergadering opende met gebed, en deed het moderamen, praeses en scriba, kiezen. „Naeden gebede zijn de acta des voorgaenden classis wederom voorgelesen, ende de puncten die noch niet wtgericht en waren, zijn van nieuws voor de handt genomen om totten eynde te brenghen". De vergadering onderzocht de geloofsbrieven der aanwezigen en de beroepsbrieven van inkomende predikanten, besliste over het al of niet opvolgen van een beroeping, en verplaatste soms leeraars. Voorts beslechtte zij twisten of „difïerenten", en examineerde door haar praeses proponenten, die voor de classis een- of andermaal een proefpreek hielden. Naar toerbeurt bij het lot vastgesteld hielden ook de predikanten zeiven wel propositiën, preeken in de classicale vergadering uitgesproken. „Ende daerin de broederen te vermanen waren, zijn vermaent geweest". Want eere het streng zedelijk Calvinisme der zestiende eeuw! Vooral over het christelijk en stichtelijk leven van voorgangers en schapen des Heeren ging het scherpziend liefdeoog. Huwelijks- en erfeniszaken nemen een breede plaats in de acta in. Beuzelingen zijn er niet te vinden. Wat staande de vergadering niet volbracht kon worden,

Doort . by geboorte .. hare dienaren tot den Glassem senden willen". Ieder dorpspredikant was verplicht te compareeren. Hoeveel moeite kostte het, Ds. Cornelissen daartoe te dwingen. „Is besloten vande saecke Adriani Cornelissen in Mijns-Heeren land, nadien hij dickwils belooft heeft te compareren in Classi, ende nu noch niet gecomen en is", dat hij door twee predikanten voor het laatst zal vermaand worden wte comen tot de vergaderinge der Dienaren, ende hem gelijcktörmich houden der Geret: kercken"; en zal gewaarschuwd worden, dat men voorts procedeeren zal tot de Heeren Staten (Acta v. Dordrecht 27 Jan. 1579). Cornelissen werd in 4580 voor een tijd gesuspendeerd van zijn dienst. In de vergadering van Dordrecht 22 Maart 1580 is de zaak tot een goed einde gekomen, „war van een schrift [schuldbekentenis] gemaeckt is, twelck H. [heer] Adriaen onderteeckent heeft". Later vervullen anderen toch weer den dienst te Mijnsheerenland. Het personeel der classen bestond dus uit afgevaardigden der stadsconsistorien en alle dorpspredikanten, benevens hun ouderlingen.

Sluiten