Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd aan één of meer leden ter behandeling „opgeleit" 1). Ten slotte „is censura morum vitae et doctrinae naer costume [kerkelijke tucht over leven en leer naar gewoonte] gehouden", en zijn de broederen na aanroeping van des Heeren naam in vrede en eenigheid gescheiden.

De stad waar twee van de vier nationale synoden der zestiende eeuw samenkwamen, de zetel der eer van Oud-Hollands gereformeerde kerken, verstrekke in haar classicale geschiedenis den lezer tot typeerend voorbeeld 2).

1) Daarenboven benoemde de classis vier ordinaire (soms nog extraordinaire) gedeputeerden ter afdoening van zaken. Een enkele maal bleven hun notulen ons bewaard.

2) Het onderzoek in de archieven was zeer teleurstellend. lil het stadsarchief van Enkhuizen berusten geen stukken, die mij van dienst konden zijn. liet classicaal archief der zestiende eeuw van Alkmaar ontbreekt, ook in het stadsarchief. Dat van Hoorn is in 1838 tegelijk met de Groote kerk verbrand. In dat van Haarlem is enkel aanwezig het formulier van onderteekening van 1639 tot ± 1800, dat op een auctie in 1910 der firma Fred. Muller te Amsterdam voor f 400 teruggekocht werd. In dat van Amsterdam wordt, behalve de notulen van 1578—1609, ook bewaard het Ainsterdamsch formulier van eenigheid van 11>09—1621, dat op genoemde auctie voor f 140 aangekocht werd. In dat van Leiden ontbreken zoowel het acten- als het confessie-boek der zestiende eeuw. Over confessie-boeken straks. Hoeveel hulpvaardigheid, van vrienden en vreemden mij bewezen, mocht ik bij het archief-onderzoek dankbaar genieten. Uit het archief der classis Dordrecht, door de verplichtende welwillendheid van haar scriba Ds. H. Feijkes te D, werden mij ter inzage gezonden vier classicale notulenboeken in folio. 1. „Acta van 1573—Junij 1.">7<>". Deze 49 vrij duidelijk geschreven bladzijden zijn slechts een afschrift, want van dezelfde hand. Ook staat onder de acta der eerste vergadering: „linde was onderteeckent, iiartholdus Wilhelmi praeses. Johannes Uerobulus scriba". Doch dateeren nog uit de zestiende eeuw. Er ontbreken de acta van Ter Goude, in acta van Dordrecht 8 Maart 1575 art. 3 vermeld. Van Dordrecht, want art. <> van Dordrecht 8 Maart 1575 vangt aan : „Op den H. artijckel des voorgaenden Conventus tot Dordrecht gehouden". En van Oudewater 6 Juli 1575, blz. 36 questio 12 vermeld. 2. „A Acta Classis 1574—1577", openende met de vermelding van het apostel-cenvent Hand. 15. Veel onduidelijker geschreven. Verschillende handen, dus oorspronkelijke acta. 1 en 2 zijn in mijn tekst chronologisch verwerkt. 3. „B. 1577—1588", 142 bladen oorspronkelyke acten. 4. „Acta Classis Zuijdt-Hollandiae ab Anno 1588—

Sluiten