Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antwoord, gelyck oock gisteren vande Consistorien geschyet is: Doch en is niemand gevonden diewelcke het gebruijck der Discipline niet Christelick ende nootwendich en achtet, ende belooft deselve, na zijn vermogen intevoeren, ende met aller ernst te gebruijcken".

De derde zitting openbaart een liefelijke zede, en confessie-liefde. „Hierna is gevraecht of oock ijemand twijfelachtich sij inde hooftstucken der Christelijcker leere? Waerop int gemeen geantwoord is, dat niemand van hen allen in eenige stucken getwijfelt hadde: maer bekennen te samen de Confessie der Nederl: kercken recht te zijn, ende den Godd: Woorde conform, waerom sy oock bereijt zijn dieselve als een forme van haerlieder leere te onderschrijven, soo vele sulcx niet gedaen hebben".

De laatste zitting looft den gelietden Oranjevorst. „Op die eerste vrage zynder Excie voorgestelt om predikanten te verschryven, dewelcke de dorpen souden mogen bedienen. Is eendrachtelick geantwoord, dat wij den Vader onzes Heeren Jesu Christi uijt grond onzes herten dancken voor den ijver daer Hij zijn Exc'e mede begaeft heeft tot opbouwinge der kercken. Soo ver aengaet het versoeck zyner Excie datselve bekennen de broederen goddelick te zijn, ende hebben derhal ven besloten datmen aen alle uijtlandische Gemeenten soude schrijven" ').

Ook de derde ons bekende classicale vergadering handhaaft kerkenordening en kerkelijke geloofsbelijdenis. „Is gevraecht of oock alle die haer tot de Gemeijnte Jesu Christi begeven, haer gewillichlick den Synodo Embdanae

1) Art. 1 van de vijfde zitting luidt: «Ten eersten is omgevraecht, oft' den broederen niet goed en dunckt datmen schrijven soude aende broederen van Delir van baer luijder bijeencomst, die alle weeck geschijet, om daerdoor eijntelick te comen tot eenen provincialen Synodum.... is besloten, dat men sulcx met aller ernst doen soude". Is dit een weekbijeenkomst van den kerkeraad, of van de classis? Indien het laatste, dan heelt niet de Dordtsche, maar de Delltsche classis het eerst ten onzent vergaderd.

Sluiten