Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij diens afwijking van catechismus en confessie ter sprake kwam. Die den twist uitvoerig beschreef1), sloeg de belangrijke aanteekening der classicale vergadering van de Klundert 2 October 1582 over. De aanhef luidt: „Die gecommitteerde van den classe gevraecht zijnde wat sij in die saecke Hermannie Herberts gedaen hebben, hebben geantwoort, ten eersten, dat sy so verre gecomen zijn dat Hermannus die 37 artickulen, die die gereformeerde Cruyskercke aen den Coninck van Spanien gesonden [heeft], voor recht bekent ende met ons ondertekent heeft". Waaruit men ziet, op welken grondslag de Kerk den zoen trachtte te sluiten. „Ende die Acte,

gemaeckt in forme van schuldtbekenninghe Hermanni,

is van beyden parthien ende arbiters [scheidsrechters] onderschreven, ende den classi getoont".

In een besluit der classicale vergadering van Puttershoek 26 April 1583 zijn eenige woorden bij vergissing weggelaten. Men leze als volgt: „Also dese classe goedt. vynt in den [provincialen] synode [van Z.-Holland] aen te dienen dat noodich is in allen classen om te vragen oft [al de predikanten] de bekentenisse des gelooffs ende kerckenoordenyng volgende het 37 artykel de[r] kerkenoordening [van Middelburg 1581] onderschreven hebben so is beslooten dat de onderschryvynghe in deysse classe vernieut sal werden, overmits zeer vele Dienaeren nu aengenomen zijn, Die doch de bekentenisse des ghelooffs ende kerckenoordening aangenomen hebben".

Dienovereenkomstig werd van inkomende predikanten belofte van onderteekening der confessie verzocht. De acta der vergadering van 7 Mei 1585 te Dordrecht vermelden: „Johannes Noorthoudt heeft getoont sijn attestatien welck voor goet vande dienaeren der Classe gekendt sijn ende is Johannes Noorthout daerop mits belouende

1) Schotel, Kerkelijk Dordrecht, I 12T>—154.

Sluiten