Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorts bij den kerckenraet van Dordrecht tot activen dienst des woorts beroepen was te Dordrecht, is den Classi gepresenteert om als een lidt des selven classis angenomen te werden. Ende alsoo de Classe zeiven heeft de goede eerlicke getuijgenisse zijner leere ende wandels, heeft de Classe hem tot zulx als geseyt is angenomen, welverstaende dat hij hem allesins den Classi zal onderwerpen, onderteecken[en]de de 37 artijckelen der belydenisse der cristelicke religie,... het welcke hij gewillichlick angenomen heeft".

Leerrijk was de plechtigheid van 4 Juli 1595 te Streefkerk. Mr. Jan Van der Beek heeft zijn propositie gedaan en heeft, door de classis geëxamineerd zijnde, den broederen wel voldaan. De vergaderden „hebben ouer sulx den broeder voors. affgevraecht — eerstelyck of hy in zyn herte hem ten dienste godts geroert vint om dien te betreden. Daer naer off hy in alle puoncten der Religie aengaende well geruste was zonder eenige twijfelmoedigheyt. Ende off hy bereyt was de 37 artyckelen te onderteyckenen... Heeft op alle tvoors. van herten geantwoort ja"*).

1) Dordrecht 11 Nov. 15!»7. Isaacus Servatius wordt op dezelfde conditiën aangenomen. „Ende belooft te onderscryven de 37 artickelen dei bek enten isse des geloofs". Dordrecht '2 Nov. 15<J9. Mr. Remi Couveij wordt op dezelfde conditiën aangenomen. Hem is gevraagd „olï hy gesint is de 37 artyckelen en de Categismum te onderschrijven ende olT hy belooft de kerckenordeninge te onderhouden". Dordrecht 7 Nov. 16D0. Jan Joosten, op dezelfde conditiën aangenomen, wordt gevraagd „oir hy bereyt was de 37 artyckelen te onderteyckenen ... heeft geantwoort ja. Hijsoord 1 Mei 1001. Joh. Roclinszoon van Dalen, predikant te Noordeloos, cxhibeert zijn attestatiën der classe van Gorcum, van zijn kerk en magistraat. Hij wordt tot lid der Classis opgenomen, „midts conditie dat hij hem onderwerpen sal alle classicale ordonnantiën, als tot de contributie der weduwen, onderteeckenijng der 37 articulen der nederlandtscher kercken, een en ander het welcke hij geern gedan heelt". In dezelfde vergadering werden de propositie en het examen gehouden van Franciscus Leo. Hij werd „met hantgevijng als een lidt des classis anghenomen . midts belovende te onderteeckenen de 37 arti-

Sluiten