Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de vergadering van 5 Januari 1593, gelijk wij vernamen, werd aan Ds. Allendorp opgelegd een copie der kerkenordening te schrijven en daarbij te voegen het boek van de 37 artikelen. Bedoeld is kennelijk dat beiden, door één bandje saamgehouden, voortaan gelijktijdig zouden onderteekend worden. Uitstel bleek ook hier noodlottig. De acta der vergadering van St. Antonypolder 19 Juni 1601 vermelden:

„Also Allendorp aengegeven heeft dat het boeck van de 37 Artyckelen bij de Dienaeren onderschreven by de stucken des Classis niet en is te vinden. Is ommegevraegt geworden ofte tselvige by yemandt zoude medegenomen zyn. "Waer op by eenige is geantwoort dat D. Blocqius in dese Classe zijnde versocht hadde eens tselvige te mogen lesen twelcke hem toegelaten worden is. dat alsoo tselvige onder hem soude mogen berusten. Is goet gevonden datmen schriftelyck hier naer zall vernemen, dit zullen metten eersten doen de gedeputeerden".

Die Ds. Blocqius was voor eenigen tijd, na der classis veel moeite veroorzaakt te hebben, van zijn predikambt afgezet geworden en metterwoon vertrokken. Hij wilde of kon het ontvreemde niet wedergeven. De vergadering van Dordrecht 6 Maart 1602 deed aanteekenen:

„Alsoo het boexken vande 37 artijckelen der belydenisse der nederlantscher kercke[n] over een tijt verloren

ckelen der nederlantsche belijdenisse des geloofs". Heerjansdam 16 Aug.

1601. Aan Jan Heyndrichsseu, na propositie en examen tot den dienst des Woords toegelaten, wordt o.a. gevraagd ... „Ende off hy oock in alle poincten der religie hem wel gerust bevinde, als oock oir hy de 37 artyckelen, bekentenisse des geloofs ende kerckenordeningen willich was te onderschryven. Ende op alles geantwoort hebbende jae, soo is hy aengenomen." Dordrecht, 6 Maart 1602. Lambertus de Nijcke . . . „Heeft oock midts desen belooft de gewoonlicke onderteeckenijng der 37 artijckelen der nederlantscher kercken te onderteeckenen". Dordrecht 5 Nov.

1602. Michiel Hoegers wordt na zijn preek tot lid der classis aangenomen, ... de welcke oock daerop belooft heeft de artikelen te onderteeckenen".

Sluiten