Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts als „repetitio Sacrae Scripturae'' [herhaling der Heilige Schrift]1).

„Wij onderschreuen dienaren des woordts Gods in den Classe van Enkhuijsen bekennen dese belydenisse des geloofs in die Bibelsche Scriftuere gegrondt te sijn, ende belouen in die kercke Christi niet te leeren dat hier tegen is strydende, twelcke wij met onse handen ende namen bevestigen".

Vlak onder dezen titel komen nog op diezelfde bladzijde de vijf eerste handteekeningen voor.

„Andreas Theod. Castricomius dienaer des woordts G. in Enchuijsen 1589.

Petrus Cornelij ejusdem Ecclesiae minister.

Jan de Michiel dienaer des Godlichen woorts in Grootebrouck.

Wilhelmus Lanius minister ecclesiae in palude minori

Paschasius Baers Minister Divini Verbi in Hoochcaspel" 2).

Uit bladzijde vier blijkt, dat men alvorens te onderteekenen de belijdenis las.

1) Ditzelfde leert ook het ,,Formulier van eeniclieyt aengenomen ende onderteyckent in Classe van Amstelredam (van 1 Juny 1609 tot'29 Maert 1621)waarin 4!» handteekeningen voorkomen onder den titel : „Wij onderschreven Predicanten gehoorende onder de Classe van Amsterdam bekennen dat dese Confessie der Nederlandsehe kercken en[de] Catechismus in allen is den Woorde Gods conform, tot bevestiginghe van dien hebben wij alhier onze eyghen namen gestelt. Actiirn desen I Junv 16011". Catal. Ds. Lütge, 110. 1K05.

_ *2> 1- Andreas Theodori of Andries Dircksz. van Castricum. 2. Petrus Cornelii of Pieter Cornelisz., dienaar van dezelfde kerk. 4. Wilhelmus Lanius Dokkum (ook wel Lamius), dienaar der kerk in Lutjebroek. Zie Reitsma en van Veen, Acta I 144. Palus = poel, moeras. Hoe palus minor „Luttekebrouck' beteekenen kan, blijve voor rekening van l)s. Lam. 5. Paschasius Baers, dienaar des goddelijken woords in Hoogkarspel.

Sluiten