Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoekers bij hun indienststelling wel onderteekend. De handelingen van 21 Augustus 1583 vermelden: „Cornelis Christiaensz. hoetraaecker heeft voirde kerckenraedt geproponeert, ende de bekentenisse des gelooffs onzer kercken ende den Catechismum voor goet bekent, ende gelooft [= beloofd] dien volgens syn ampt byden crancken te doen, Ende soe is de voorsz. Cornelis by provisie tot kranckenbesoecker aengenomen" i).

Ook in den kerkeraad kwam de zaak van den onrechtzinnigen Dordtschen predikant Hermannus Herberts ter sprake. De notulen van 18 December 1583 noemen ons twee geestverwanten. „Steven Vysborch ende mr. Peter de Hooge syn byden kerckenraedt geweest ende na lange communicatie met hen ouer de saecke Hermanni [Herberts] gevallen is soe verder gesproken, dat sy vrywillich bekent hebben de leere inden catechismo ende bekentenisse des geloofs begrepen, die alhier geleert wort recht te syn, dat sy hen daer by willen houden... syn vermaendt hen te houden totten gehoor des goddelicken woorts".

In 1588 verschijnen eveneens onrechtzinnige gemeenteleden voor den kerkeraad. Vooreerst den llden Augustus. „Frans [in acta 16 Sept. Frangois] Egberts is voorleden donderdach byden kerckenraedt geweest ende die XXXVII articulen syn gelesen tot den Xllpien toe daer inne Frans Egberts vont wat swaricheit int woort ordonnantie [lees: ordinantie, in tekst van 1562 verordeninghe] daerop hem de plaets actorum [Hand.] 4, daer van gods raedt ende hant geseght wort by gebracht is, maer hy

1) „Heeft Petrus de Ponder een propositie gedaen. aengaende het besoecken der crancken, ende heefft den broederen redelick beuallen. ende is op hem begeert te willen voortaen die crancken aennijemen te visiteren het welck hij aengenomen heetH om te doen. ende heelt verclaert in de bekentenisse des geloofs onser kerck gans gen swaricheyt te hebben, maer bereyt te syn deselve te onderteeckenen" ('2 Jan. 1587). 18 Sept. 1603 een ziekenbezoeker voor een jaar aangenomen ; geen sprake van de confessie.

Sluiten