Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daer mede uiet te vreden syn en heeft, ende na verschyden communicatien heeft [men] hem voorgestelt de bekentenisse der switsers welck de kerckenraedt voor goet aennemen, ende mits het te spade was, is de saeke vutgestelt. Daer na den 7e» Augusti is aengegeven dat Frans Egberts verclaert te begeeren mede ten avontmael te gaen... soe heeft de kerckenraedt goetgeuonden dat Frans Egberts mede sal toegelaten worden"*).

Andermaal kwam de reeds genoemde Mr. de Hooge met den kerkeraad in conflict. Een anderen metgezel schijnt hij gevonden te hebben. 17 November 1588 heet het: „Is Jan Gheertsz Smet [acta 1 Juni 1589: hoefsmit] verschenen voor den broederen ende blyfft opstinaet in sijn meijninge. Want hij wilt die 37 artikulen bestrijden schriftelick".

De notulen van 2 Maart 1589 bevatten uitvoerig: „Sijn ghecompareert Pieter de Hooge ende Jan Gerritsz ende sijn anghesproken om de oorsaken haers afhoudens vant avontmael, daer op sij eenighe questien voorgebracht hebben wtgetoghen van de Institutie Caluini, doch daerna gevraecht zynde oft die selve niet en waren [voir?] mede gestelt in onsen Catechismo ende de 37 Articulen, hebben Caluinuin laten varen ende hen beroepen op de voorsz. Articulen, als oft daer inne voorqaeme God is komen Christum toonen, de waerheyt contrarie zynde. Daer op die broeders met hun in communicatie gecomen zyn van de Artikel der providentie ende van

1) 1 Oct. 1588: Frans Egberts, die niet voor den kerkeraad wenscht te verschijnen, wil niet „de leer bestrijden". 23 Jan. 1592: „Doctor Hieremias [Bastingius] rapporteert zijn communicatie met Frans Egberts. Hem sal in den kerckenraed de bekentenisse des geloofs worden voorgehouden, om te verstaen waerin hy van ons geloot' onderscheiden is". 27 Jan. 1592: „Francois Egberts ghecompareert zynde ... is besloten dat hy wederomme sal opgenomen worden, mits dat hy bekent hem te houden totte Christelicke Ghemeynte alhier, ende totter bekentenisse des geloofs ende totten catechismum, wtgenomen dat hy begeert gheduldet te worden in de leere van de predestinatie" enz.

Sluiten