Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 Maart 1611 met het lezen van een vertoog of Contraremonstrantie in zeven artikelen, en schonk den Gereformeerden den naam van ContraremonstrantenJ).

Remonstrantie, Contraremonstrantie en Haagsche conferentie verwekten een levendige polemiek. Het eerst antwoordden de Remonstranten 2). De benoemingen van twee onrechtzinnigen Conradus Yorstius 3) en Simon Episcopius4) tot theologische professoren te Leiden vermeerderden de spanning. De kerkordening der Staten van Holland van 1591 thans in 1612 in Holland ingevoerd5), en die der Utrechtsche Staten van 1590 wekten onwil en verzet6).

1) Joh. Arn. Corvinus, Schriftelicke conferentie, gheliouden in 'sGrav. in den jare 1611, tusschcn sommighe kerckendienaren aengaende de Goddelicke predestinatie metten aencleven van dien, sGrav. 1612. In het Lat. in 1615 uitgeg. door prof. P. Bertius als Scripta adversaria collationis tlagiensis, habitae anno 1611. Daartegen de Geref. pred. Guilielmus Amesius in zijn krachtige Coronis ad Collationem Hagiensem, 1616, in 1630 door M. Boerave in het Ned. uitgeg. als Aanhangsel van de Haagsche conferentie (vgl. Dr Hugo Visscher, Guilelmus Amesius, Haarl. 1894diss.V Wtenbogaert, IV 13—18. Trigland 545—552. Ph. v. Limborch, Relatio historica de origine et progressu controversiaruin in loederaio Belgio de praedestinatione, in zijn Theologia chiistiana, ed. i Amst. 1715 p. 16. IJpeij en Dermout II Aant. blz. 128—131. Vooral V. d. Kemp III 38—53 en 68-74.

2) Wtenbogaert, Nader bericht en opening van de proceduren by den kerkendienaren Remonstranten gehouden in de tegenwoordige geschillen, den Haag 1612. Daarin o. a.: „Dat het onmogelijk is dat de godvruchtigheid recht gevorderd wordt, tenzij de Contraremonstrantsche leer dei predestinatie uitgeroeid worde als een boom, die onnuttelijk de aarde beslaat en die met zijn schaduw, bladeren en afdruppenden regen belet, dat daaronder iets goeds wassen kan". V. d. Kemp 56.

3) Om zijn Sociniai.isine den Goinaristcn nog aanstootejijker dan eens Arininius. .lacobus I van Engeland eischte dringend zijn uitdrijving. Vorstius heeft zijn leerstoel te Leiden dus nooit bezet. Ypeij en Dermout 134 139. Vooral V. d. Kemp 78—97.

4) V. d. Kemp 98—102.

5) V. d. Kemp 123 v.

6) De pensionaris van Rotterdam en advocaat fiskaal der Staten van Holland Hugo de Groot was een bewonderaar van Rome's bijgeloof. (Zie J.ic. Laurentius, Hugo Grotius papizans, in 1830 op nieuw uitgeg. door IIr. H. F. Kohlbrugge). Hij schreef iu 1613 De iinperio summarum potestatum

Sluiten