Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het vooroordeel tegen de Dordtsche synode is in het buitenland algemeen. Geen wonder. De Rem. vertaalden hun werken, de Contrarem. niet. Gunstige uitzonderingen zyn A. Schweizer, Protest. Centraldoginen, II S. 1—224. En het opstel van prol. dr. E. Böhl in de Evang. rel. Kirchenzeitung 1868, n.m, Blatter der Erinneriing an die Dordrechter Synode, 250 Jahre nach ihrem Zusammentrit, in 1869 in Holl. vertal. door W. E. M. Engelberts-

Monografiën: Mr. J. J. Bergsma, De commissariis politicis sive delegatis summi iraperii ad synodos ecclesiae reforinatae in nostra patria, 1857. Dr. A. Kuyper, De Leidsche professoren en de executeurs der Dordtsche nalatenschap, Amst. 1879, (dem, Revisie der revisie-legende, Amst. 1879. Daartegen Dr. J. J. van Toorénenbergen, Hoe een deel der Dordtsche nalatensohap verzaakt werd, 1879.

De synode onderzocht soms haar voorgaande acta en stelde ze dan vast. Niet de Acta contracta van Damman, die tegen het besluit der synode op last der Generale Staten ter zijde gelegd werden, maar het oorspronkelijke Journaal van Hoinmius dat veel vollediger was, werd op last der Staten als Acta der synode uitgegeven. Het is dr. H. H. Kuyper's eere, in zijn - Post-acla dit afdoende te hebben bewezen. De Staten oefenden invloed op de uitgaaf. Van vervalsching, naar Remonstrantsch beweren, kan geen sprake zijn. De Post-acta of handelingen der nazittingen zijn geheel weggelaten. Thans berust de kostbare Dordtsche nalatenschap in een brandkast van het nieuw synodaal archief-gebouw.

Acta synodi nationalis, in nomine Domini nostri Jesu Christi, authoritate D. D. Ordinum Generalium Foederati Belgii Provinciarum, Dordrechti habitae, Anno MDCXV1I1 et MDCXIX. Accedunt plenissima, de quinque articulis, theologorum iudicia. Lugduni Batavoruin, Typis Isaaci Elzevieri, Societatis Dordrechtanae sumptibus, 1620. Deze uitgaaf, en niet die van Canin, gelijk men gewoonlijk meent (b.v. Knuttel. Bibliographie 5) is de authentieke. Nog in 1620 verschenen te Dordrecht bij I. I. Canin twee Latijnsche uitgaven. 1. Een prachtige foliant o. a. in de ütrechtsche Bibliotheek aanwezig; de Confessie aldaar p. 302—316, met ondersclnift Apocalyps. 22. 20. Etiam veni, Domme Jesu.; het gebed van den praeses der synode, waarover straks, p. 352. 2. Een kwartijn, door mij geraadpleegd. Hollandsche vertalingen: In 40 naar de ed. Elzevier. In fol. bij Canin 1621, waarin een dubbele gravure van de synode (Knuttel. Bibliographie 4). Nieuwe druk 1885 bezorgd door J. H. Donner en S. A. v. d. Hoorn, waarin ook Post-acta. Actes du Syn. national... mis en Franfois par R. I. de Nerée, Leyden Elsevier 1624, 4". Zie bovenal het zeer uitnemende werk van dr. H. H. Kuyper De Post-acta.

De Acta is een driedeelig werk van 1200 blz. 4". Pars prima het historisch deel. Aanspraak der Staten-Generanl tot monarchen enz., 4 pp. Treffend de aanvang: „Fundamentuin Reipublicie hujus nostrae celeberrimae esse Unionem, Unionis autem verum Dei cultum, nemo ignoravit". En gedenkwaardig de hoofdstelling: „Caeterum eAdern cura... ipsas quoque Unionis nostrae formulas, Confessionem nempe et Catechesin hactenus hic usitatam, ad Divini verbi normam, ab iisdem [theologis] recognosci sedulo curavimus*'.

Sluiten