Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pad, door een hek afgesloten. Voor dit hekwerk heeft het publiek post gevat. Door deze opening komt men eerst tot de tafel der geciteerde Remonstranten, vervolgens het dichtst bij de kolossale schouw tot die van het moderamen. Alle aanwezigen dragen een grooten hoed op het hoofd.

Welk een levende verzameling van degelijke godgeleerdheid, welk een stralenkrans van gereformeerde rechtzinnigheid in die doelenzaal. Deu voorzitterstoel bekleedt een koninklijke gestalte. De prachtigste baard der synode, een hoog voorhoofd en heldere oogen, een welgevormde neus en krachtvolle stem, deftige ernst en een gebiedende houding, ziedaar het uiterlijk van den praeses. De vertrouwde van prins Maurits en graaf Willem Lodewijk, een bereisd en bekwaam godgeleerde, een zeer welsprekend man en een geoefend strijd theoloog, ziedaar hooger aanbevelingen. Moge de synode den predikant van Leeuwarden beroemd gemaakt hebben, Johannes Bogerman was zelfs in dien kling haar meest geschikte voorzitter. Zijn beide assessoren, zijn scriba en Festus Hommius van Leiden als actuarius waren zijns waardig ').

Rechts van den kerkelij ken voorzitter (praeses ecclesiasticus) prijkt het eergestoelte der gedelegeerden (delegati) van Hun Hoogmogende Heeren de Algemeene Staten, onder wie treffelijke mannen en namen voorkomen. Burgemeesters en raadsheeren, leden van generale of provinciale Staten merken wij op. Voor hun bank zit aan een tafel hun geheimschrijver, de Leidsche lioogleeraar Daniël Heinsius. Op hen volgen de vijf theologische professoren der vaderlandsche hoogescholen.

Tegenover de staatsgemachtigden links van den voor-

1) Ilr. H. Edema van der Tuuk, Johannes Bogerman, Gron. 1868 diss. Assessoren Jac. Holandus van Amsterdam en Herinannus Faukelius van Middelburg. Opstel van 's-Gravenzande over Faukelius in de Boekzaal der geleerde waereld, 17)15, II. Scriba Sebastianus Damman van Zullen. Dr. 1'. J. Wijminga, Feslus lloiumius, 18U9 diss.

10

Sluiten