Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog in dezelfde zitting werd door alle synodeleden de door de Staten-Generaal voorgeschreven eed afgelegd, inhoudende dat men alleen Gods Woord voor zekeren en onbetwijfelden regel des geloofs zou houden.

De hardnekkige worsteling! 'sLands advocaat had al zijn geestverwanten de uiterste stijfzinnigheid geïnspireerd '). De Remonstranten voor de synode kwamen met de naïeve inbeelding, geen overwonnen partij te zijn, en aan de kerkvergadering de werkmethode te mogen voorschrijven. In een door hen voorgelezen lang geschrift verklaarden zij hun condities voor een te houden synode, zich o. a. beroepende op Hommius' „Over het gezag der kerkvergaderingen" (De autoritate conciliorum). Zij ver¬

langden twee synoden tegelijk, een Remonstrantsche en een contra-Remonstrantsche, die bemiddelen niet beslissen zouden. De Dordtsche synode noemden zij geen wettigen rechter, maar tegenpartij en schismatiek (synodus pars adversa et schismatica). Alleen de buitenlanders zouden hun rechters mogen zijn.

Weldra deed de verontwaardigde vergadering hun de verpletterende oordeelen der buitenlanders voorlezen. De Engelschen meenden, indien de inlandsche predikanten voor schismatiek te houden waren, dat de scheurbeschuldiging alsdan de gansche kerk en staat betrof.

Episcopius las tien stellingen over artikel één der Remonstrantie voor. Daarin werd meer ontkennend dan stellend, meer over de verwerping dan over de verkiezing gesproken. Daarna gaven zij hun stellingen over artikel twee tot vijf, later nog hun consideraties over de confessie. Toen hun verzocht werd niet op hun eigen wijs hun gevoelens

1) Episcopius beging de fout, als opgeroepen lid der synode niet te ver-i schijnen, en ile indaging te aanvaarden. Ilij had de zaak kunnen dienen;] nu diende hij slechts de partij. Daarmee verklaarde hij, dat hij en zijn geestverwanten niet meer behoorden tot de gemeenschap der kerk. Sepp, Het godgeleerd onderwijs, I 244—250. Een gelijke fout begingen de beide Remonstrantsche predikanten uit Utrecht. Zij legden den synodalen eed niet af, maar voegden zich bij de geciteerden.

Sluiten