Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de spreekwijs" '). In een aangrijpende peroratie herinnerde hij, dat de confessie ten tijde der bitterste vervolgingen geschreven, met het bloed der martelaren bezegeld, door alle kerken eenparig aangenomen, en wat haar schriftuurlijk karakter betreft nog nimmer betwijfeld was.

Johannes Bogerman was een man des woords en des gebeds. Het treffend gebed waarmee hij naar het schijnt de synode sloot, doelt bijzonder ook op dit tijdsgewricht: „Verlicht ook, hemelsche Vader! de gemoederen onzer Broeders, die de belijdenis van hun geloof aan deze Synode ten onderzoek aanbieden, opdat zij met ons met gelijken ijver het goede voor de Nederlandsche Kerk zoeken, ten einde de gewetens van zoo vele menschen, welke onder die bewegingen der godgeleerde twistredenen heen en weer geslingerd zijn, toch eindelijk tot rust gebracht worden" 2).

Nu de confessie zou worden voorgelezen, kwam de vraag ter sprake welke uitgaaf men voor authentiek zou houden. Want de bewoordingen in de verschillende talen en edities verschilden onderling veel. In het Latijn de taal der synode bestonden vier teksten.

De jongste was die van Festus Hommius 3).

1) ut 11011 velint insistere in latinitate nut phraseologia.

2) Illumina etiam. coelestis Pater, meutes Fratrum nostrorum, qui fidei suae conlessionem liuic Synodo examinandam oUerunt, ut pari nobiscum studio quaerant botium Ecclesiae Belgicae, ut tot homiuuin conscientiae quae inter istos disputationum Theologicaruin motus fluctuarunt, vel tandem tranquillentur. Gebeden e meute exterorum.

3) Specimen controversiaruin Belgicarum seu Confessio ecclesiarum refnrrnatarum in Belgio, cujus singulis articulis subjuncti sunt articuli discrepantes, in quibus nonnulli Ecclesiarum Belgicarum doctores hodie a recepté doctrina dissentire videotur. In usuiri futurae Synodi Nationalis latine edidit, et collegit, Festus Hommius. Addita est in eundem usum Harmonia synodorum Belgicarum. Lugduni Batavorum, 1618. Praefatio aan de Generale Staten 8 pp., Ad lectorein 6 pp. Volgen de 37 artikelen, p. 1—144. De Harmonie is ten dienste der Dordtsclie synode samengesteld

Sluiten