Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dinsdagmorgen 30 April brachten de uitheemschen naar vaststaande volgorde hun oordeelen uit. De theo-

3Lh!nRGr0f Brittanje ^rklaarden, „dat zij deNederievnndpr, hL jtig onderzocht- en niets in haar

fnnf h ? ïf f"1 wat nameli-ik de leerstukken des ge-

dat aan ^ G°dS W°°rd niet overeenstemde;

dat aan dit hun oordeel niets afgedaan werd door de

consideraties der Remonstranten; welke zij betuigden

Sirrchi fhebben'en diit *■«

zoodanigen waren, als tegen alle Confessies der Gereformeerde kerken konden opgemerkt worden" ').

De glorie der Engelsche staatskerk en haar caesaro-

afPwirChetePr0PaaI beStUUr m°eSt bij die 8elegenheid,

worden Dp h h ^ 0nkiesche daad- ^ide verkondigd worden. De bisschop van Landaf viel onze presbvteriale

K'sa,s rlgt - -Ais het

dat wy mede souden approbeeren en goet vinden de

heeft dehoogleeraar vol'komeT6^6"!!'^m"' A1 dus de voorstellende, omlijsting en dus het iuiste lieht" 'J aar heefl men recht, de historische slechts gold de substantie der leer Terwijl de^e"' lk.bedoe'dat het "u later zouden onderzocht worden • d\! ^ 00,1 H r J''86" def C0nfessie door hun onbeduidendheid niet tol tien* ,sid*rat'ea der Remonstranten keiden ; en dat de leer Her f "Wande dogmatische toetsing prik-

alle kanten onophoudelijk onderzTchrwa^BH^t'"- re6dS

heid des tijds een vanzelfsheid. De herziening £ S '' 'S f'* k°rl' formaliteit geweest 7™, i ■ B s "°g meer dan een

belaching zijn geworden ? revisle nlet een eeuwenoude

niet. ÏFlZZÏ'Ztiï: °°k dS a aUlhentica « Acta contract»

citaat daaruit bij S Ep^ols" T, ^ P- ««• Het

Heydanus tegen de Onderwii*i ' °P dc P'oeue van Abraham

Volgens dr H II K Chr»stelycke religie 1643, p. 344.

I. Pearson, Go,den remaTn""'Mi'en^p tbe^ "T"*' P' 1°' iJordr. Voetius, IV 24, deelt mee d-.t h' t b.ellus' Ar"iot. ad. syn.

tir»:! "rrf"

considerationes auasdam sv.,nH„ n ! 8 Remonstrants tantum

-

earum in usum singulorum descriptis. ' 'actum, exemplis

Sluiten