Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden behouden. Een raad, ook reeds door Davenant EdVeD' 6n lat6r d°°r d6 Bazelsche godgeleerden her-

De Schotsche afgevaardigde Balcanqual keurde de confessie geheel goed, en zei van de bedenkingen der

belang1" i)anten' "dat 6r °nd6r he° geen was van eenig

Dienzelfden 30»ten April in de namiddag-vergadering

b?nneX.Th « fVraagd der ove»ge zoo buiten- als binnenlandsche theologen over de leer der confessie.

weren nS ® afgevaardigden wilden, om ergernis te en niets in de belijdenis veranderd hebben. De af-

feT ver' Tl Van ^eSS6n' Zwitserland> Nassau en andeaaven Ï V °P het redactie-verschil in de uiteZZl C° eSSie' dat d6 Synode één nauwkeurig J J Z0U, ger6!d maken' Dit kon dan authentiek

kracitigd wordt" "er State" Beneraal be'

enkele GtT,fSChe t,heologen overhandigden den praeses dat de J^nerfcingen. Ook drongen zij ernstig aan,

T geworPen smet- alsof aldaar de Nederlandsche confessie „mala fide" [met kwade trouw] zou

de overheid0' W°rd6n afgewischt Dat althans

stek] worden. ' "** aansPraW»k -«ht ge-

tidef ?a"Ile,le?. V;'" Bremen wenschteo, dat in arin Ju almacht Gods zou uitgedrukt worden. Dat

est disWnotf -k'aatS Van »illa [scil" essentia Dei] Go J ifT h m S Pers0nis" tdit tamelijk wezen essentia .dne Pefrsonen onderscheiden] gezet werd „in GodTliin n Ï6S personae distinctae" [in het wezen

Frin^hi hl!! onderscheiden Personen], zooals in de he belijdenis stond. En vroegen bij artikel vijftien,

2)Zii'bidoiïdln?*?886 .U|.'1US ,nome,lti' Voelius'1V 61;en Sibelius, Annot. ZlJ bedoelden weglaten van enkele woorden in art. 22, zie volgende §.

Sluiten