Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de kerkvaders ooit de dwaling der Pelagianen aldus verklaard hadden, dat de erfzonde door navolging werd voortgeplant.

Deze verschillende vragen, welke bij de revisie van den tekst der confessie niet zonder invloed zijn gebleven, werden door den praeses beantwoord ').

Naar aanleiding van het eindoordeel der uitheemschen vermelden de Acta2): „Door allen en een iegelijk afzonderlijk werd verklaard, dat zij met eenparige stemmen oordeelen, dat in deze Confessie geen leerstuk vervat is, hetwelk strijdt met de waarheid in de heilige Schriften uitgedrukt. Ja dat daarentegen alle leerstukken overeenstemmen met diezelfde waarheid en de Confessies

1) Pearson, Golden remains, 545. De Hessische algevaardigden, in Zeitschrift für die liist. Theol. 1853, 2te Heft, S. 315. Vooral Sibelius, Annot., waaraan grootendeels het bovenstaande ontleend is.

2) Sessione CXLVI. Eodem die [XXX. Aprilis,die Martis] post meridiem. Reliquorum tam Exterorum quam provincialium Theologorum, de doctrina in Confessione comprehensa, rogata suilt judicia : fuitque declaratum ab omnibus et singulis, consentientibus sulfragiis, judicare se, nullum in hae Confessione dogma contineri, quod veritati in sacris Scripturis expressae repugnaret: contra vero ornnia eidem veritati et Confessionibus Ecclesiarum aliarum Reformatarum consentire. Moniti praeterea serio ab ExterisTheologis sunt Provinciales, ut in hac Orthodoxa, pia, et simplici fidei confessione constanter perseverarent, eamque posteris intemeratam relinquerent,atque in adventum Domini nostri Iesu Christi conservarent. Unanimiter quoque declararunt Provinciales, statutum sibi esse, in hujus doctrinae Orthodoxae professione constanter perseverare, eamque in hiace Belgicis Provincns pure docere, sedulo propugnare, atque incorruptam porro per benignitatem Dei conservare. Cui et pro amabili illo in doctrina tam Exterorum quam Provincialium consensu gratias egerunt. rogaruntque lllustres DeU-gatos, ut Ecclesiarum Belgicarum nomine, apud Illuslriss. ac Praepotentes Dn. Ordines Generales, intercedere dignarentur, ut iisdem Illnstribus Dommis plaoeret Orthodoxam hanc doctrinam in Belgicis Eoelesns sartam porro ac tectarn autoritate sua tueri ac stabilire. Acta, 349.

Zie de acta der approbatie van confessie en catechismus, met bijgevoegd verzoek aan de Staten Generaal dat ze bij Hun Iloogmogenden geapprobeerd mocht worden, gedateerd 29 en 30 April en I Mei e'Vo'!

teekend door het moderamen, in extenso bij prof. Kuyper, f8Z-484. 3(J Mei werd door gedeputeerden deze acta, in een plechtige vergadering waarbij prins Maurits aanwezig was, aan de Staten overgeleverd.

Sluiten