Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van andere Gereformeerde Kerken. Bovendien zijn door de uitbeemsche theologen de inlandschen ernstig vermaand, dat zij in deze rechtzinnige, godvruchtige, en eenvoudige belijdenis des geloofs standvastig volharden, haar aan de nakomelingschap ongeschonden overleveren, en tot de toekomst onzes Heeren Jezus Christus bewaren zouden. Eendrachtig hebben ook de inlandschen verklaard dat hun voornemen was, in de belijdenis van deze rechtzinnige leer standvastig te volharden, en haar in deze Nederlandsche provinciën zuiver te leeren, naarstig voor te staan, en voorts door Gods goedheid onvervalscht te bewaren. Ook hebben zij voor deze liefelijke overeenstemming in de leer zoo van uitheemschen als inlandschen God gedankt, en de staatsgemachtigden verzocht, dat zij in naam der Nederlandsche Kerken aan de Generale Staten wilden verzoeken, dat den Hoogmogende Heeren mocht behagen deze in de Nederlandsche Kerken herstelde en verdedigde leer verder ook door hun gezag te beschutten en te bevestigen".

Op de ontroering van dit klassieke „votum Dordracenum [den wensch op de Dordtsche synode uitgesproken] volgde waardiglijk de mededeeling van de afgevaardigden der Waalsche kerken in Nederland, „dat deze zelfde Nederlandsche geloofsbelijdenis, in de nationale synode der Fransche kerken, die in het jaar 1583 in de stad Vitry gehouden was, plechtig was goedgekeurd geworden Hetwelk zij uit de acten dier synode bevestigden . Voorts verzekerden zij, dat hun Kerken een „exem plar exactissimum" [zeer nauwkeurig exemplaar] van de confessie bezaten, hetwelk zij bereid waren zoo noodig te vertoonen ')•

I) Monuerunt Ecelesiarum Gallo-Belgiearum Deputati,eandem Belgioam Conlessionem in National. Ecelesiarum Gallicarum Synodo, quae in urbe Yitriacensi, Anno M D.LXXXIII. fuit babita, solemn.ter fuiJapprobaL Quod et ipsum, ex Act.s ejusdern Synodi confirmabant. - Acta Synodi Vitnacensis. No» Pastore» et Seniores, in urbe Vitriacensi, ad habendam

Sluiten