Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit het zakelijk bericht der notulen rijst ons hier de Dordtsche synode voor de aandacht in één van haar aangrijpendste momenten '). Het oecumenisch concilie heeft zoo juist Neerlands belijdenis gelezen en beaamd. En de wereldkerk wekt niet vruchteloos de volkskerk op, om bij deze confessie te volharden. Geloofd zij God! Nog draagt onze erve een overblijfel naar de verkiezing der genade, dat de Dordtsche leer beleeft en belijdt. Treffende aanblik, toen alle aanwezigen eerbiedshalve zich van hun zetels verhieven. Ademlooze stilte heerscht in de doelenzaal, als de Britsche bisschop Europa's wensch vertolkt, en Johannes Bogerman Neerlands belofte aflegt. Boven het boek der getuigenis de Nederlandsche belijdenis des geloofs, reiken Europa en Nederland, voor- en nageslacht elkander de hand.

Tot de idealen der kerkelijken behoorde vooral de saambinding, door één enkele kerkenordening, van alle kerken der zeven Provinciën. Wie zou het wraken? Ware het bereikt, onze kerkinrichting zou de staatsinrichting twee eeuwen vooruit zijn geweest. Doch lichter dan een nationale is een provinciale kerk te knechten. Verdeel en heersch. Benepen heerschzucht van verschillende provinciale Staten heeft oud Nederland belet, de eenheid van Christus' kerk in deze landen te openbaren.

In meer dan één Gewest hadden provinciale Staten het gezag der wettige kerkorden geknakt. Van jaar tot jaar was de wanorde dientengevolge vermeerderd. Zouden de Generale Staten, der kerk thans gunstig gezind, de kerkenordening goedkeuren en ten uitvoerbrengen, dan moesten belangrijke concessies aan de bemoeizucht

1) Juist dit moment inspireerde het bezielde Voorwoord van Dr. A. Kuyper's E voto Dordraceno [In overeenstemming inet den wensch, die op de Dordtsche synode is uitgesproken]. Toelichting op den Heidelber^schen Catechismus, Amst. 1892—95, 4 dln.

Sluiten