Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Js geordineert dat alle bedienaers des Woorts, tot een teecken van eenicheyt inde rechtgevoelende leere moeten onderteeckenen de Confessie ende Catechismo deser kercken, midtsgaders de Canones ofte verclaringhe deses Synodi. Ende om te voorcomen in dese onderteeckeninghe de verkeerde uytvluchten van sommighen, zoo zal voor de selve onderteeckeninghe ghestelt werden dit formulier, het welcke is voorgelesen ende geapprobeert.

Wij ondergeschreve dienaren des Godtlycken Woorts, resorteerende onder de Classe van N. N. verclaeren oprechtelick in goeder conscientie voor den Heere, met dese onse onderteeckeninghe, dat wij van herten ghevoelen ende geloven, dat alle de articulen ende stucken der leere in dese Confessie ende Catechismo der gereformeerde Nederlantsche kercken begrepen, midtsgaders de verclaringe over eenige poincten der voorss. leere inden Nationalen Sijnodo a°. 1619 tot Dordrecht ghestelt, in alles met Qoodts woordt over een comen. Beloven derhalven dat wij de voorss. leere neerstelick zullen leeren, ende getrouwelyck voorstaan, sonder yet teghen deselve, t'sij opentlick, ofte int' bysonder, t'sij directelick ofte indirectelick, te leeren ofte te schrijven: Gelyck oock dat wij niet alleen alle dwalinghen daer tegen strydende, ende namentlick die inden voors. Sijnodo gecondemneert zijn, verwerpen; maer oock zullen tegenstaen, wederleggen, ende helpen weeren. Ende indien het zoude moghen gebeuren, dat wy na desen enich bedencken ofte ghevoelen teghen de voorss. leere, ofte eenich poinct derselver zouden moghen crijgen, beloven wij, dat wy t'selve noch opentlick noch heijmelick zullen voorstellen, dry ven, predycken, ofte schryven; maer dat wy t'selve alvoren den kercken-

gemaect is) is om redenen goet gevonden hetselve te laten inde disoretie vande respectieve Classen ende Provinciale Synoden, om daerin sulx te doen als sy nae gelegenheyt van haere kercken sullen bevinden nodic te syn" (Heyngius 221). Dr. Kuyper, 246.

Sluiten