Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK IX. De geloofsbelijdenis ten tijde der Republiek.

$ 5. De confessie die de Dordtsche synode ons naliet.

Maandag 13 Mei 1619 op den dag van Oldenbarnevelt's terechtstelling, heropende de Dordtsche synode haar zittingen. Nu de buitenlanders vertrokken waren, telde zij waarschijnlijk vijf professoren, vijf en dertig predikanten en vijftien ouderlingen, saam vijf en vijftig leden. Hetzelfde moderamen leidde de vergadering. Het corpus der synode bevatte thans elf colleges. Nog steeds waren de achttien gedeputeerden der Generale Staten tegenwoordig. Men sprak nu Hollandsch in de vergadering1).

In slechts vijftien dagen hield de synode zes en twintig vergaderingen sessie 155 tot 180, en scheidde 29 Mei. Zij behandelde nog de belangrijkste gravamina, vertaalde de Canones in het Hollandsch, herzag confessie en kerkenordening, en bezorgde de uitgaat harer Acta. Deofficieele beschrijving dier nazittingen, de Post-acta of Nahandelingen, is op

1) De professoren, de afgevaardigden der negen provinciale synoden, en die der Waalsche synode vormden elf colleges. De colleges vergaderden afzonderlijk na de zittingen, en brachten meest schriftelijk hun judicia uit. Ais commissie van praeadvies deed het inoderamen dienst.

Sluiten