Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat is het authentieke exemplaar ?

De oudste tekst van het besluit is de Latijnsche. Want niet het Hollandsch maar het Latijn is de origineele tekst, waarvan de Hollandsche slechts een vertaling is. Wel nu, de Latijnsche tekst verzwijgt de Nederlandsche en noemt enkel de Waalsche kerken. „En dat men in deze vergelijking inzonderheid letten zou op dat exemplaar, hetwelk in de Waalsch-Nederlandsche kerken tot dusver voor authentiek is gehouden geweest" ')•

Wat is het authentiek exemplaar speciaal der Waalsche kerken ?

In 1611 had een commissie „uyt last ende ordinantie des Provincialen Synodi van Zeelandt" de Nederlandsche belijdenis des geloofs „Nu nieuwelick Her-druckt ende met de beste Copien vanden Jare 1566. trouwelick vergeleken". Een officieele kerkelijke uitgaaf dus, bevattende nevens elkander de Nederlandsche en Fransche teksten. De Hollandsche tekst doet thans minder ter zake. Volgens Hulsius, over wien straks, stemt de Fransche tekst woordelijk overeen met de authentieke copie van 1580 te Leiden bewaard. Hoe dat zij, het blijft opmerkelijk, dat de Zeeuwsche commissie volgens dr. H. H Kuyper den Hollandschen tekst van 1583 niet onbelangrijk wijzigde Maar dat zij, zelfs op plaatsen waar zij den Hollandschen tekst verbeterde, den Franschen tekst ongewijzigd liet. Hands off2)!

uit Heyngius 198. „Dewyl de Nederlantsche Confessie in eenige woorden verscheydentlyck, alhoewel eenderley in substantie gedruckt is, zoo heelt de Synodus gedeputeert D. Faukeliuin enz. om de outste end voornaemste Exemplaren over te sien, te oollationeeren end een authentycq Kxeinplaer [op te stellen,] hetwelcke daernae gedruct end voor de Nederlantsche Conlessie gehouden inochte worden, lactende het oudste Exemplaer sooveel mogelyck is, in syn geheel, end daeruyt doende de noodige verhandelinge". dr. Kuyper, .(38.

1) „Atque in hae collatione imprimis attendendum esse ad exemplar illud, quod in Ecclesijs Gallo-Belgicis hactenus pro authentico (uit habitum". dr. Kuyper 88, 93, 107.

2) In art. 2 werd de aanhef „wy kennen hem op tweederley wyze"

20

Sluiten