is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Donderdagmorgen 23 Mei begon de voorlezing in de synode van de verbeterde Fransche en Nederlandsche teksten der belijdenis. Godfried Udemannus las den Nederlandschen, Daniël Colonius den Franschen tekst. Doorgaans gaf men bij ieder artikel de reden der tekstverbetering aan. Waarschijnlijk volgde debat of voorloopige goedkeuring. Des middags ging men daarmee voort. Eerst deelde toen de praeses mede, dat de theologen van Genève hem eenige notulen op onze confessie ter hand gesteld hadden. Zij drongen aan dat men niemand tot een kerkelijk of academisch leerambt toelaten /ou, die niet voor God beleed de drie formulieren van eenigheid te omhelzen. Daarna verklaarde Bogerman, dat de afgevaardigden van Hessen en de Palts bij hun vertrek twee brieven hadden achtergelaten betreffende artikel 22. Ook dezen zijn voorgelezen.

157. Pene 168; Van het navolgende in sess. 16* en 170 vermelden de Post-acta niets| C.itn praeses indicasset die carstino linem huic synodo iinponendum, et possealiquosdeputari, qui curarent ea quae agenda restabant: monebant multi et urgebant, ut negotium hoe absolveretur stante synodo et a tota svnodo mutationes factae aut faciendae examinarentur et deterininarentur. I). Gomarus multis et serio contendebat, non esse negotium mutationuin in conlessione paucis coinmittenduin, sed in tota synodo peragendum: ne ex arbitrio et iibitu unius lorte atque altenus, mutatio ahqua ficret, praesertim in artic. 22. ubi exeinplar latinu.n in Hannonia confessiouum (anno 1612 edit. Genevensis) omittit, „et multa sancta opera : quod est contra lidera omnium exemplarium, Gallicorum et Belgicorum, etiam contra communem sententiam eccletiarum Belgicarum, quae statuit etium activam Christi justitiam nobis imputari. Idem a D. Gomaro urgebatur 22. Maji sess. 170. Tandem 23 Maji sess. [171.] 172. 173. praelecti sunt artieuli conlessionis Belgicae a D. Udemanno, et Gallicae a D. Colonio, et indicatae sunt mutationes in singulis articuhs lactae, de quibus a synodalibus judicatum luit. 24. Maji sess. 173. matutinè communibus suffragus (exceptis duobus) peremtorié determinatuin luit in verbis illis artic. 'II „et tam multa sancta opera quae praestitit pro nobis, nihil esse mutandum : sed tantum addendum. .,ac nostro loco". Unde inlerri non potest, mutationem i.i sententia ahqua aut agsertione confessionis factam esse: cum distinctius et plenius explicetur solummodo « „pro nobis", quod Sociniani accipiunt, „nostro bono". Quo.nodo to pro ecclesiê Coloss. 1. v.24 significat vbono ecclesiae'.