Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee talen gesteld waren, door de synode goedgekeurd en door de commissie van revisie onderteekend. De authentieke Nederlandsche en Fransche teksten waren daarmee vastgesteld. Welhaast zouden zij in druk verschijnen onder de titels:

„Belydenisse des Gheloofs der Ghereformeerde Kercken in Nederlandt. Overghesien in de Synode Nationael laetst gehouden tot Dordrecht. Ende uyt last des selven uytghegeven, om voortaen in de Nederlantsche Gereformeerde Kercken alleen voor autentijck ghehouden te worden. Tot Dordrecht, By Fransoys Borsaler, Medestander van Isaac lansz Canin. 1619" i).

„Confession de Foy des Eglises Reformées du PaysBas. Reveiie au dernier Synode National de Dordrecht" *)•

Belangende deze zaak behelzen de Post-acta:

Sess. 171.

23 Maij, des Donderdaechs voor den Middach.

De verbeterde Fransche ende Nederlantsche editien van de belydenisse der Nederlantsche kercken zyn voorgelesen, de Nederlantsche van Godefrido Udemanno ende de Fransche van Daniele Colonio: ende is doorgaens rede vande verbeteringe aenghewesen.

Sess. 172.

Desselven daechs na den Middach.

Men is noch voortgegaen int voorlesen vande voorge-

1) Bij dr. Kuyper: „By fransoys Borsaler ende Nicolaes Vincenten Medestanders van Isaac Jansz Canin" (K. B. 2851 en 2852). In 1619 verschenen meerdere drukken, die onderling verschillen. Voor het eerst prijkte nu het titelblad eener confessie met liet bericht eener synodale o\erziening. Wel een bewijs, hoe groote waarde inen aan die revisie hechtte. Tevens een band van vereeniging oin synode en conlessie. De Uordtsche confessie.

2) Uitgegeven bij denzelfden, 1619. (K. B. 2853; de noot: Fransche vertaling is onjuist). In 1669 werd, naast den ouden tekst, de herziene Fransche confessie nogmaals uitgegeven onder den titel: „La Confession de Foy des Eglises lleformées des ['ais-Bas, représentée en deux Colonnes. Vgl. boven, blz. 286 noot 1; dr. Kuyper, 15.

Sluiten