Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muite verbeteringe, ende deselve aflfgelesen zynde, is een yder affghevraecht, zoo zy raeynden datter in dese recognitie yets nagelaten ware, waer op te letten stont, dat hij 'tselve zoude willen aenwijsen.

De Praeses heeft te kennen gegeven, dat de Theologi van Geneven bij hem gelaten hadden eenighe notulen op onze Confessie; waerop gelet is. Dat oock bij hem gelaten waren twee vermaen-stuckxkens; het eene vande Theologis vande Paltz, ende het andere vande Theologis van Hessen, die oock voorgelesen zijn. Ende ter occasie van dien is ghevraecht oft niet geraden ware datmen in den 22e Art. onser Confessie in plaetse vande woorden, Ende zoo veel zijne alderheylichste iverckrn, die hij voor ons ghedaen heeft, stelde het generale woort yhehoorsaemheyt Christi. Maer also dese vraghe werde têgengesproocken, ende de tyt nu verloopen was, is de saecke uijtgestelttot s' anderdaechs: ende de Broeders zyn vermaent, dat zy collegialiter wilden antwoorden.

Sess. 173.

24 Maij, des Yrijdaechs voor den Middach.

Js besloten met eendrachtighe stemmen aller Collegien, datmen bij de sententie, die inde Nederlantsche ende Fransche Confessie uytgedruckt is, ganschlijck zal blyven, ende dat het geensints geraden zij, datter eenighe veranderinghe inde woorden vande selve Confessie gheschiede, waer toe van velen treffelycke redenen zyn bijgebracht. Nochtans is ten versoecke van sommige goetghevonden, dat inden selven Art. bij de woordekens voor ons tot nader verclaringhe zouden bijgevoecht worden de woordekens ende in onse plaetse.

Ende na dat de andere Broeders oock hare observatien byghebracht hadden, ende deselve al te samen geexamineert zyn gheweest, zoo zyn noch enighe dinglien met ghemeyn advys verandert.' Ende zyn also beyde de exemplaria in beyde de talen Nederlantsche en Fransche, zoo ghebetert, gheapprobeert. Ende is verclaert, datmen voortaen alleen dese exeinplaria voor authentike houden zal,

Sluiten