Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende deselve tot zulck een eynde metten aldereersten zal aftschryven, ende doen drucken.

Welke wijzigingen heeft de Dordtsche synode in de Nederlandsche geloofsbelijdenis aangebracht?

Ware het archief onzer kerk in orde, het antwoord op deze vraag zou al zeer gemakkelijk zijn. Men had eenvoudig het handschrift dat in de synode gebruikt werd, met de verbeteringen op den kant, nauwkeurig na te gaan. Elke kantteekening beduidde dan een tekstverbetering. Helaas! sinds 1625 ontbreekt de origineele confessie ').

1) Van 1625 1791 werd om de 3 jaar door 22 gedeputeerde predikanten int al de provincii'ii de tocht naar 's-Gravenhage ondernomen, om in p echtige sessie de Dordtsche synodale papieren te visileeren. De notulen zyn nog in het Oud synodaal archief. De eerste visie geschiedde in 1625.

y de Generale Staten geen nationale synode toestonden, hebben de fce eputeerden in 1628 eigenlijk een Synodus contracta gehouden. Zij ten en verzoekschriften bij de Staten in, en wachtten op een tweede vergadering in Amsterdam het antwoord af. In 1630 volgde een derde vergadering. Het was de tijd van bet weer opluikend Renoonstrantisrne, en van de Amsterdamsche troebelen. De Staten verkozen zulk een officieuse synode niet. Vandaar eerst in 1611 de derde visie; daarna om de 3 jaar. Broes, Kerk en Staat, IV, I, 45; dr. Kuyper 63—69.

In de eerste samenkomst 2—7 Juli 1625 der Haagsche commissie „tot visie van de Autographa", werd een inventarisatie van het arohief der or tsche synode opgemaakt. Uit een lijst van desiderata als appendix van et register blijkt, dat o. a. de origineele canones en de confessie ontbraken. „ esideratur et Confessio Belgica originalis ut correcta et approbata est in jnodo Dordracena Belgice, Gallice et Latine, subscripta a correctoribus H. Faukelio, 1. Rolando, A. Thysio, D. Colonio, G. Udemanno. Disquirendum an non delitescant apud D. Festum".

V ooi al het verlies der beide laatste stukken woog den gedeputeerden zwaar. Aan twee hunner Colonius en lldemanus werd schriftelijk last gegeven, naar deze verloren stukken te zoeken, bij de volgende acte: „Alsoo de originele Confessie der Nederlan tsche kerck, alsoo sy oversien ende verbetert is inde laetste Synodus Nationael gehouden tot Dordrecht, annis 1618 ende 1619 vermist wordt, soo worden D. Daniël Colonius ende Godefridus Udemannus midts desen gelast daer nae te vernemen, waer dat de verbeterde nederlindtsche, fransche, latynsche exemplaeren. midtsgaders de origineele Canones, die voor de Nationale Synodus geschreven, enie met

Sluiten